e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BG - 21
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 60
fax.

Trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu

data karty:
09 lipca 2007.
opis sprawy
Wydawanie decyzji o oddaniu, przekazaniu i wygaśnięciu prawa trwałego zarządu.
Trwały zarząd jest formą prawna władania nieruchomością przez państwową /powiatową/ jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej. Nieruchomość zostaje oddana, przekazana na cel statutowy jednostki, od celu zależy stawka procentowa opłaty rocznej.
Przekazanie między jednostkami następuje na ich zgodny wniosek.
Wygaśnięcie następuje z urzędu lub na wniosek jednostki.
kogo dotyczy
Wyłącznie jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej: w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa –j.o. państwowej; nieruchomości Powiatu
– powiatowej.
wymagane dokumenty
Wniosek oraz:
  • statut jednostki organizacyjnej określający jej nazwę i siedzibę z podaniem organu nadzorującego,
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według katastru nieruchomości, powierzchnia,
oraz podanie we wniosku:
  • celu oddania w trwały zarząd, terminu jak i sposobu zagospodarowania nieruchomości.
formularze/wnioski do pobrania
Brak
opłaty
Zwolnione od opłaty skarbowej.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piątek 7:30 - 15:00
poprzez EPUAP - Skrytka Epuap: /o03wq89ojp/SkrytkaESP
termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy. Do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień zaistniałych z przyczyn niezależnych od organu.
tryb odwoławczy
Odwołanie na zasadach określonych w kpa - do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Wielickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
Organ celem ustalenia wartości nieruchomości zleca jej wycenę a w postępowaniu wyjaśniającym przeprowadza oględziny w terenie. Wydanie i przejęcie nieruchomości następuje protokołem zdawczo-odbiorczym.
e-mail: nieruchomosci@powiatwielicki.pl