e-urząd

Deklaracja dostępności strona internetowa Starostwa Powiatowego w Wieliczce

Starostwo Powiatowe w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóŸniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka

Zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce (Pałac Przychockich) posiada dwa wejścia. Do głównego wejścia od strony Rynku 2 prowadzą schody. Drugie wejście do budynku, usytuowane jest od strony ul. M. Kopernika 2, 2a i dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do budynku dostępne jest z poziomu chodnika.

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. J. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka

Do głównego wejścia budynku prowadzą schody zarówno od ul. Słowackiego, jak i ul. Szpunara. Drugie wejście usytuowane jest na poziomie parkingu podziemnego (wjazd na parking od ul. Słowackiego). Z poziomu parkingu osoby poruszające się na wózku mogą skorzystać z widny. Dodatkowo od strony ul. Słowackiego zainstalowana jest na zewnątrz budynku platforma dla osób poruszających się na wózkach.

Wydział  Zarządzania i Reagowania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Park Kingi 4, 32-020 Wieliczka

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce - Archiwum Zakładowe, ul. Niepołomska 26 G, 32-020 Wieliczka

Wejścia do budynku dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i dostępne są z poziomu chodnika.

Stanowisko zamiejscowe w Niepołomicach, ul. Grunwaldzka 15K/5, 32-005 Niepołomice, (lokal zapewnia Gmina Niepołomice)