e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BG - 12
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 63
fax. 12 399 97 01

Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu

data karty:
09 lipca 2007.
opis sprawy
Czynności wstępne:
  1. badanie czy toczy się postępowanie dotyczące prawidłowości nabycia na rzecz Skarbu Państwa zbywanej nieruchomości,
  2. zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenia wyceny zbywanej nieruchomości,
  3. sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa, wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Dziennik Polski Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste może nastąpić w dwóch trybach: przetargowym, bezprzetargowym. Zastosowanie trybu bezprzetargowego wynika z przepisu art.37 ust.2 u.o.g.n.
W przypadku przetargu warunki zbycia nieruchomości obwieszcza się w ogłoszeniu o przetargu, natomiast warunki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej ustala się w rokowaniach, które mogą być tak pisemne, jak i ustne. Podstawą zawarcia umowy notarialnej jest protokół z przetargu, względnie z przeprowadzonych rokowań.
kogo dotyczy
Osób fizycznych lub prawnych.
wymagane dokumenty
Brak
formularze/wnioski do pobrania
Brak
opłaty
Zwolnione od opłaty skarbowej.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy – pokój nr 1,
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piątek 7:30 - 15:00
termin załatwienia sprawy
Uzależniony wykonaniem niezbędnych czynności określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami.
tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
uwagi i dodatkowe informacje
Zbycie nie następuje jeśli toczy się postępowanie dotyczące prawidłowości przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
Zbycie nieruchomości wymaga zgody Wojewody Małopolskiego, a nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków wymaga również zezwolenia konserwatora zabytków.
e-mail: nieruchomosci@powiatwielicki.pl