e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna OŚR - 3
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29

 
tel.
fax. 12 399 97 01

Pozwolenie zintegrowane (OŚR-3)

data karty:
09.11.2018 r..
opis sprawy

Zgodnie z art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Starosta jest właściwy w sprawach określonych w art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, z wyłączeniem przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych oraz przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (w skrócie ustawy Poś).

kogo dotyczy

Prowadzącego instalację lub podmiot podejmujący realizację nowej instalacji wymienioną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego spełnia wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 (tj. wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - karta informacyjna OŚR-2) i pkt 4 (tj. wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów - karta informacyjna OŚR-14), wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji - wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód, zawierającego informacje wyszczególnione w art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera także (art. 208 ust. 2 ustawy Poś):

 1. informacje dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o:
  1. oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
  2. istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
  3. prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,
  4. prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
  5. prognozowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6,
  6. proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1,
  7. spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a (dotyczy BAT);
 2. uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku, o którym mowa w art. 204 ust. 2;
 3. opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją;
 4. w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:
  1. raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej "raportem początkowym",
  2. opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,
  3. propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego składa się w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach.

Do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dołącza się:

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej
 2. dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej;
 3. zapis wniosku w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
 4. kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251, lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253, jeżeli były opracowane.

W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego. Do wniosku, wówczas dołącza się także poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

formularze/wnioski do pobrania

Nie dotyczy – wniosek jest dokumentacją

Zgoda na przetwarzanie nr tel. oraz adresu poczty elektronicznej (druk OŚR)
opłaty

Opłata rejestracyjna:

Zgodnie z art. 210 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie opłaty rejestracyjnej. Wysokość opłaty rejestracyjnej nie może być wyższa niż 12 000 zł. Opłatę rejestracyjną wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem. Opłata ta wynosi 50% opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji.

Wysokość opłaty rejestracyjnej określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. 2014 r. poz. 1183).

 

Należną opłatę rejestracyjną wnosi się:

Na wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

BGK III O/Warszawa 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010.

 

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia zintegrowanego:

 1. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 – 2011 zł*,
 2. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł*,
 3. pozostałe – 506 zł*.

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł i dołączyć dowód jej wniesienia do składanych dokumentów; wyjątek stanowią zwolnienia od opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, w tym jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, jeżeli pełnomocnictwa udziela podmiot wskazany w art. 7 pkt 1-5 ww. (m.in. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe)*

*Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (złożenia wniosku). Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330 z późn. zm.) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem sytuacji gdy podmiot, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej zażąda jego zwrotu (po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej datę złożenia wniosku potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego).

Należną opłatę skarbową uiszcza się:

 1. gotówką w kasie budynku Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Limanowskiego 32
  (I piętro) lub ul. Powstania Warszawskiego 1 (parter) w godz. 8:00 – 16:00 (poniedziałek), 8:00 – 15:00 (wtorek – piątek), lub
 2. w kasie dowolnego banku, lub
 3. w kasie banku zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ul. Słowackiego 29 (parter), w godz. 7:30 – 16:30 (poniedziałek), 7:30 – 15:00 (wtorek – piątek), lub
 4. przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, nr: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002 – Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce.

Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację.

jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Dokumenty złożone osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 210), lub przesłane pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.
termin załatwienia sprawy
Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia zintegrowanego powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
tryb odwoławczy

Warunkiem uzyskania klauzuli ostateczności decyzji jest brak odwołania w terminie przewidzianym do jego złożenia, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pisemne odwołania należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 210), lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.

uwagi i dodatkowe informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Wytyczne do sporządzania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska   http://ippc.mos.gov.pl/ippc/.