e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 30
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (KT-30)

data karty:
06-05-2020.
opis sprawy
Wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce działalności objętej wpisem
kogo dotyczy
Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów
wymagane dokumenty
- wypełniony wniosek
- oświadczenie
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców
opłaty
za wydanie zaświadczenia 412 zł , za zmianę zaświadczenia 50% kwoty jak za opłatę - opłata skarbowa
Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce : 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
Do 7 dni
tryb odwoławczy
Odmowa wpisu do rejestru przedsiębiorców , lub zakaz prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów następuje w formie decyzji od której służy odwołanie na podstawie art. 127 § 2 i 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2016r. poz.23) do 14 dni od otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna:
Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 110 z późniejszymi zmianami), - art. 83a,

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 584 ),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity 2019 poz. 1000 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. 223 poz. 2264)