e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 15
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 720
fax. 12 39 99 715

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy (KT-15)

data karty:
06-05-2020.
opis sprawy
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
kogo dotyczy
Osób ubiegających się o wydanie dokumentu
wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 • Załączniki do wniosku:
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych”,
 • kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ,
 • dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy,
Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy składa oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy, a cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku kopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

Osoba ubiegająca się o wydanie międzynarodowego prawa jazdy określa we wniosku o jego wydanie, jaki druk międzynarodowego prawa jazdy ma jej być wydany:
 • zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, podpisaną w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322);
 • zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44).
Dopuszcza się wydanie dwóch dokumentów prawa jazdy międzynarodowego na różnych drukach.
formularze/wnioski do pobrania
UWAGA: Ze względu na wysokie wymogi dotyczące formatu wniosku o wydanie prawa jazdy, zaleca się pobranie w/w wniosku bezpośrednio z Wydziału Komunikacji i Transportu .

Wniosek o wydanie prawa jazdy
opłaty
Za wydanie Opłata rejestracyjna Opłata ewidencyjna Razem
Prawa jazdy 100,00 0,50 100,50
Pozwolenia tramwajowego 30,00 0,50 30,50
Prawa jazdy międzynarodowego 35,00 - 35,00

 

Za wymianę Opłata rejestracyjna Opłata ewidencyjna Razem
Prawa jazdy 100,00 0,50 100,50

 

Za wtórnik Opłata za wydanie wtórnika Opłata ewidencyjna Razem
Prawa jazdy 100,00 0,50 100,50
Pozwolenia tramwajowego 30,00 0,50 30,50
Prawa jazdy międzynarodowego 35,00 0,00 35,00Miejsca, gdzie można dokonać opłat:

 1. Kasa Banku Spółdzielczego w siedzibie starostwa ul. Słowackiego 29 w Wieliczce, czynna w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.30, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00
 2. Przy stanowisku - kartą płatniczą (przy użyciu Systemu Płatności PIK doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł).
 3. Przelew na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wieliczce z podaniem tytułu wpłaty:
  Opłata komunikacyjna: 30 8619 0006 0010 0200 8370 0011
 4. Przelew na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wieliczce z podaniem tytułu wpłaty:
  Opłata ewidencyjna: 76 8619 0006 0010 0200 6002 0125
 5. Opłatę skarbową należy uiszczać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce,
ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
3 dni od czasu skompletowania przez Urząd niezbędnych dokumentów.
tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
uwagi i dodatkowe informacje
Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania :
 • za pośrednictwem poczty – przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
 • bezpośrednio – za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku. Osoba posiadająca upoważnienie od wnioskodawcy może odebrać prawo jazdy po okazaniu swojego dokumentu tożsamości.

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres trzech lat. Okres jego ważności nie może jednak przekroczyć terminu ważności krajowego prawa jazdy. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. 2019 poz. 341 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020r. poz. 256 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2019 poz. 1000 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 poz. 231 z późn. zm.);