e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 7
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (KT-7)

data karty:
07-09-2022.
opis sprawy
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego.
kogo dotyczy
Właściciela zarejestrowanego pojazdu
wymagane dokumenty
  • wypełniony wniosek o zwrot dowodu/pozwolenia
  • pokwitowanie/skierowanie o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego,
  • dokument potwierdzający ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego,
  • dokument określający tożsamość właściciela,
  • umowa zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC
  • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu.
opłaty
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki
tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
uwagi i dodatkowe informacje
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)