e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 22
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy (KT-22)

data karty:
14-03-2019.
opis sprawy
Starosta wydaje wtórnik legitymacji instruktora nauki jazdy w przypadku utraty dokumentu.
kogo dotyczy
Procedura dla instruktorów nauki jazdy
wymagane dokumenty
  • Wniosek o wydanie wtórnika legitymacji instruktora;
  • fotografia o wymiarach 3,5 cm. x 4,5 cm.;
  • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o wydanie wtórnika legitymacji instruktora.
opłaty
Wydanie wtórnika instruktora nie podlega opłacie.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce na nr konta: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002 lub w kasie Urzędu
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
W dniu złożenia kompletnego wniosku.
tryb odwoławczy
W przypadku odmowy załatwienia sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie po uprzednim wezwaniu na piśmie Starosty Wielickiego do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się lub mogła dowiedzieć o odmowie załatwienia sprawy.
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 341 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U z 2018r. poz. 661);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);

Część IV kol. 3 oraz część II kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.).