e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BG - 6
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 00
fax. 12 399 97 01

Zgłoszenie rozbiórki

data karty:
15 czerwca 2007.
opis sprawy
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane zgłoszenia właściwemu organowi wymaga m.in. rozbiórka budynków nie objętych ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy nieruchomości jest nie mniejsza niż połowa wysokości.
kogo dotyczy
Każdego, kto chce rozpocząć prace rozbiórkowe obiektu, dla którego nie jest wymagane pozwolenie na rozbiórkę.
wymagane dokumenty
1. Wniosek zgłoszenia rozbiórki.
2. Szkic usytuowania obiektu budowlanego na mapie.
3. Opis zawierający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót rozbiórkowych.
4. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora.
Wszystkie załączane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
formularze/wnioski do pobrania
1. Wniosek zgłoszenia rozbiórki.
opłaty
Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 lub bezgotówkowo na konto Bank Spółdzielczy 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002 (należy określić tytuł zapłaty).

Przykładowe stawki opłaty, zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej:
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarki Nieruchomościami.
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy –,
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piętek 7:30 - 15:00
termin załatwienia sprawy
Do rozbiórki można przystąpić po upływie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia, jeżeli w tym czasie organ nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia.
tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji sprzeciwu do zgłoszenia za pośrednictwem Starosty Wielickiego do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
e-mail :budownictwo@powiatwielicki.pl