e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna GK - 2
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 770
fax. 12 39 99 771

Narady koordynacyjne

data karty:
09 września 2014.
opis sprawy
Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
kogo dotyczy
Inwestor lub jego upoważniony przedstawiciel.
wymagane dokumenty
  • Wniosek
  • 2 egzemplarze mapy z projektem, opieczętowane przez osoby uprawnione + oryginał mapy do wglądu
  • warunki techniczne z poszczególnych branż (sprawdzić ewentualny zapis dotyczący akceptacji tras w zakładach przed złożeniem na naradę koordynacyjną)
  • w przypadku uzgodnienia infrastruktury elektroenergetycznej, wstępna akceptacja trasy przez TAURON S.A.,
  • w przypadku przejścia przewodu przez drogę, zgoda zarządcy drogi,
  • jeśli współwłaścicielami drogi są osoby prywatne, zgoda pojedynczych osób nie jest wymagana,
  • jeżeli uzgodnienie dotyczy zbiornika szczelnego, należy podać jego objętość i zwymiarować go zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi,,
  • plik graficzny w formacie dxf (zapisany w wersji AutoCad 2000), dgn (v7) lub kcd, wrysowany wyłącznie projekt z granicami ewidencyjnymi i budynkami (bez zbędnych elementów i szrafury zwiększających pojemność pliku).
formularze/wnioski do pobrania
wniosek na naradę koordynacyjną
opłaty
Wysokość opłat określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 725).

Wnioskodawca ponosi opłatę przed dokonaniem czynności koordynacji usytuowania projektowanych sieci. Wysokość opłaty zawarta jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty przekazanym po zarejestrowaniu wniosku.
32-020 Wieliczka
Bank Spółdzielczy w Wieliczce
25 8619 0006 0010 0200 8370 0004

Opłata skarbowa w przypadku:
- upoważnienia
płatna na konto Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka
20 8619 0006 0010 0200 4705 0002
zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.)
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Wydział Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Wieliczce
ul. Słowackiego 29
32-020 Wieliczka
tel: 12 3999 792, 793, 794

lub pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce
ul. Słowackiego 29
32-020 Wieliczka

Zapytania można przesłać na adres:
e-mail: zudp@powiatwielicki.pl
termin załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
tryb odwoławczy
Przepisy prawne nie przewidują środków odwoławczych.
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 725).