e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BG - 20
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 63
fax. 12 399 97 01

Wykreślnie ciężarów realnych z działu III księgi wieczystej

data karty:
09 lipca 2007.
opis sprawy

Dokumentem umożliwiającym wykreślenie z księgi wieczystej wpisu figurującego w postaci hipoteki bądź ciężaru realnego jest oświadczenie Banku Gospodarstwa Krajowego.


Wniosek o wydanie w/w dokumentu wraz z:
1. kserokopią aktualnego odpisu księgi wieczystej, w której widnieje obciążenie,

2. potwierdzeniem dokonania spłaty należności lub

3. informacją z karty spłaty należności - wydaną przez Starostwo Powiatowe w Wieliczce (w przypadku posiadania karty w zasobach archiwalnych),

należy przesłać na adres:

Bank Gospodarstwa Krajowego

al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

z dopiskiem Departament Prawny

Podstawa prawna :

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 14 marca 2003r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2003r. Nr 65, poz. 594 z późn. zm.) „do zadań banku należy wydawanie oświadczeń mających moc dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe, umożliwiających wykreślenie wpisów ujawnionych w działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokumentów, dokonanych na rzecz: Skarbu Państwa z tytułu:

  • nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego dekretem z dnia 6 września 1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945r. nr 3, poz. 13, z późn. zm.),

  • udzielonych w latach 1945-1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i naprawę, wykończenie budowy, nadbudowę, remont i odbudowę budynków, na sprzedaż gruntów pod zabudowę oraz na sprzedaż przez państwo domów jednorodzinnych i wielorodzinnych".

Wszelkie informacje związane z uzyskaniem w/w oświadczenia udzielane są pod nr tel. 801 667 655 lub 22 596 59 00 oraz są dostępne na stronie internetowej banku: www.bgk.pl, pod OFERTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH.

Starostwo Powiatowe w Wieliczce posiada karty spłat należności dla części gospodarstw z terenu gmin: Wieliczka, Kłaj i Gdów.

Na pisemny wniosek zainteresowanego wydawana jest informacja z treści posiadanych kart dotycząca spłaty należności.

kogo dotyczy
Właścicieli nieruchomości, posiadających w założonych dla nieruchomości księgach wieczystych wpisy dokonane na rzecz Skarbu Państwa w postaci ciężarów realnych, wyrażonych w kwintalach żyta, powstałych mocą dekretu o reformie rolnej jako zabezpieczenie ceny kupna nieruchomości lub inwentarza oraz hipotek zabezpieczających resztę ceny zakupu nieruchomości.
wymagane dokumenty
Pisemny wniosek osoby zainteresowanej
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o wydanie informacji
opłaty
Zwolnione od opłaty skarbowej.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce
Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka,
Sekretariat - poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 - 15:00
termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca.
tryb odwoławczy
brak
uwagi i dodatkowe informacje
Starostwo Powiatowe w Wieliczce posiada karty kontowe spłat należności dla gospodarstw z terenu gminy Wieliczka, Kłaj i Gdów. e-mail: nieruchomosci@powiatwielicki.pl