e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BG - 19
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 63
fax. 12 399 97 01

Wywłaszczenie nieruchomości

data karty:
09 lipca 2007.
opis sprawy
Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Nieruchomość może być wywłaszczona wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Wywłaszczane nieruchomości muszą być położone na obszarach przeznaczonych na cele publiczne, albo dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Wywłaszczenie następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości wywłaszczonej nieruchomości lub wartości wywłaszczonego prawa.
kogo dotyczy
Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – na wniosek jej organu wykonawczego.
wymagane dokumenty
Wniosek oraz:
  • dokumenty z przeprowadzonych rokowań,
  • wypis i wyrys z planu miejscowego, lub
  • decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek dotyczy części nieruchomości,
  • pełny odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wywłaszczeniem albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów, a w razie braku powyższych,
  • zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów,
  • wyrys i wypis z katastru nieruchomości.
formularze/wnioski do pobrania
Brak
opłaty
Zwolnione od opłaty skarbowej.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy – pokój nr 1,
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piątek 7:30 - 15:00
termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy. Do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień zaistniałych z przyczyn niezależnych od organu.
tryb odwoławczy
Odwołanie na zasadach określonych w kpa - do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Wielickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
Nie wywłaszcza się pod inwestycje już zrealizowane.
e-mail: nieruchomosci@powiatwielicki.pl