e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BG - 17
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 63
fax. 12 399 97 01

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

data karty:
09 lipca 2007.
opis sprawy
Można żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Roszczenie nie przysługuje, jeżeli nieruchomość została sprzedana albo ustanowione zostało na niej prawo użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej ujawnione w księdze wieczystej oraz jeżeli na nieruchomości został zrealizowany inny cel publiczny niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, który w dniu wydania tej decyzji mógł stanowić podstawę do wywłaszczenia.
kogo dotyczy
Były właściciel lub jego spadkobiercy.
wymagane dokumenty
Wniosek oraz:
  • orzeczenie o wywłaszczeniu,
  • orzeczenie o odszkodowaniu,
  • ew. prawomocne postanowienie właściwego sądu o nabyciu prawa do spadku.
formularze/wnioski do pobrania
Brak
opłaty
Zwolnione od opłaty skarbowej.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy – pokój nr 1,
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piątek 7:30 - 15:00
termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy. Do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień zaistniałych z przyczyn niezależnych od organu.
tryb odwoławczy
Odwołanie na zasadach określonych w kpa - do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Wielickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
Nieruchomość wywłaszczona /lub jej część/ podlega zwrotowi w stanie, w jakim znajduje się w dniu zwrotu. Rozliczeniu podlega wypłacone odszkodowanie, a także nieruchomość zamienna, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania. Wypłacone odszkodowanie podlega waloryzacji. Spłata należności może być rozłożona na 10 lat. Raty podlegają oprocentowaniu. e-mail: nieruchomosci@powiatwielicki.pl