e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BG - 16
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 63
fax. 12 399 97 01

Scalanie i wymiana gruntów

data karty:
09 lipca 2007.
opis sprawy
Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.
Scaleniem obejmuje się grunty położone w jednej lub kilku wsiach bądź w ich częściach; grunty te tworzą obszar scalenia. Scaleniu nie podlegają grunty:
  • na których znajdują się zakłady górnicze i przemysłowe oraz prowadzona jest eksploatacja kopalin;
  • na których znajdują się zabytki historyczne, architektoniczne i rezerwaty przyrody;
  • użytkowane na cele gospodarki rybackiej; przeznaczone na cele specjalne.
Grunty zabudowane mogą być scalane tylko na wniosek właściciela.
kogo dotyczy
Postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.
Postępowanie scaleniowe może być wszczęte z urzędu po uprzednim uzyskaniu opinii rady sołeckiej, a także działających na terenie danej wsi społeczno-zawodowych organizacji rolników.
wymagane dokumenty
Wniosek wraz z uzasadnieniem, oraz:
- kopia mapy ewidencyjnej,
- wypisy z rejestru gruntów.
formularze/wnioski do pobrania
Brak
opłaty
Zwolnione od opłaty skarbowej, Postępowanie scaleniowe lub wymienne przeprowadza starosta, jako zadanie z zakresu administracji rządowej ze środków budżetu państwa jednakże w pokrywaniu kosztów przeprowadzania postępowania scaleniowego lub wymiennego oraz zagospodarowania poscaleniowego mogą uczestniczyć właściciele gruntów objętych postępowaniem na zasadach ustalonych przez starostę.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy – pokój nr 1,
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piątek 7:30 - 15:00
termin załatwienia sprawy
Uzależniony od przeprowadzenia wszystkich czynności wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Postępowanie ma charakter długotrwały.
tryb odwoławczy
Odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Wielickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
Po wszczęciu postępowania scaleniowego w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej scaleniem wpisuje się ostrzeżeniu o wszczęciu takiego postępowania. Zbycie, podział, obciążenie hipoteki nieruchomości objętej scaleniem wymaga zgody Starosty.
e-mail:nieruchomosci@powiatwielicki.pl