e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BG - 14
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 60
fax.

Użytkowanie wieczyste

data karty:
09 lipca 2007.
opis sprawy
Za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste pobiera się opłaty roczne.
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana.
Od opłat rocznych mogą zostać udzielone bonifikaty: fakultatywna i obligatoryjna – w wysokości 50%.
W przypadku zmiany wartości nieruchomości, z urzędu lub na wniosek użytkownika wieczystego dokonywana jest aktualizacja opłaty rocznej.
kogo dotyczy
Użytkowników wieczystych (osób fizycznych i prawnych).
wymagane dokumenty
Brak
formularze/wnioski do pobrania
Brak
opłaty
Zwolnione od opłaty skarbowej.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piątek 7:30 - 15:00
poprzez EPUAP - Skrytka Epuap: /o03wq89ojp/SkrytkaESP
termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy. Do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień zaistniałych z przyczyn niezależnych od organu.
tryb odwoławczy
Użytkownik wieczysty w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia wysokości opłaty rocznej /stawki procentowej opłaty rocznej/, może złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie wniosek o ustalenie, że proponowana opłata /stawka proc./ jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wniosek do Kolegium składa się w dwóch egzemplarzach. Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości.
uwagi i dodatkowe informacje
Nabycie przez użytkownika wieczystego prawa własności gruntu może nastąpić jeśli nie toczy się postępowanie dotyczące przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Zbycie wymaga zgody Wojewody Małopolskiego, a nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków wymaga zezwolenia konserwatora zabytków. e-mail: nieruchomosci@powiatwielicki.pl