e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BG - 11
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 63
fax. 12 399 97 01

Przeniesienie prawa własności gruntu rolnego (zwrot dożywocia)

data karty:
.
opis sprawy
Starosta wydaje decyzję określającą osobę uprawnioną oraz wielkość działki przysługującej wcześniej dożywotnikowi.
kogo dotyczy
Osób, które przekazały gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę lub ich spadkobierców faktycznie władających przedmiotową działką.
wymagane dokumenty
Podanie o nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości wraz z uzasadnieniem oraz dołączonymi n/w dokumentami:
  • decyzja o przejęciu, przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,
  • postanowienie sądu o stwierdzenie praw do spadku,
  • oświadczenie o władaniu nieruchomością.
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek
opłaty
Zwolnione od opłaty skarbowej.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy – pokój nr 1,
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piątek 7:30 - 15:00
termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy. Do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień zaistniałych z przyczyn niezależnych od organu.
tryb odwoławczy
Odwołanie na zasadach określonych w kpa - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Wielickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
W postępowaniu wyjaśniającym organ przeprowadza oględziny w terenie, celem uznania zasadności wniosku. e-mail: nieruchomosci@powiatwielicki.pl