e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BG - 10
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 60
fax.

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

data karty:
09 lipca 2007.
opis sprawy
Zezwolenie na zajęcie nieruchomości:
Starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych, naziemnych lub podziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym lub zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości:
Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może, w drodze decyzji, ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża zgody.
kogo dotyczy
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, inna osoba lub jednostka organizacyjna.
wymagane dokumenty
- dokumenty z przeprowadzonych rokowań,
- wyciąg z planu miejscowego, lub
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
formularze/wnioski do pobrania
Brak
opłaty
Zwolnione od opłaty skarbowej.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piątek 7:30 - 15:00
poprzez EPUAP - Skrytka Epuap: /o03wq89ojp/SkrytkaESP
termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy. Do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień zaistniałych z przyczyn niezależnych od organu.
tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji za pośrednictwem organu który ją wydał do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
Na występującym o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego. Za szkody przysługuje odszkodowanie ustalone w odrębnej decyzji administracyjnej starosty, wydawanej po wykonaniu inwestycji na gruncie. Ostateczna decyzja zezwalająca na zajęcie nieruchomości, w razie odmowy wpuszczenia przez właściciela lub użytkownika wieczystego na grunt, podlega wykonaniu w trybie egzekucji administracyjnej. e-mail:nieruchomosci@powiatwielicki.pl