e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BG - 9
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 63
fax. 12 399 97 01

Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu

data karty:
09 lipca 2007.
opis sprawy
Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Kompetencje starosty są samodzielnymi uprawnieniami podejmowanymi przy udziale wojewody. Organami Powiatu w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest rada jako organ stanowiący i zarząd jako organ wykonawczy.

Typowe czynności gospodarowania:
 1. Zasobem Nieruchomości Skarbu Państwa (nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa),
 2. Powiatowym Zasobem Nieruchomości (nieruchomości stanowiące własność powiatu które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu), to:
  • ewidencjonowanie nieruchomości,
  • przygotowanie opracowań geodezyjno-prawnych związanych z regulacją prawną,
  • podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości znajdujących się w zasobie lub kwalifikujących się do włączenia do zasobu,
  • współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, tj.: Agencja Mienia Wojskowego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
  • zapewnienie dokonywania wyceny, sporządzenie planu wykorzystania zasobu,
  • administracja i zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • wnioskowanie i reprezentowanie Skarbu Państwa i Zarządu Powiatu,
  • w postępowaniu rozgraniczeniowym, przy podziale nieruchomości (działek, lokali).
kogo dotyczy
Osób fizycznych i prawnych
wymagane dokumenty
Brak
formularze/wnioski do pobrania
Brak
opłaty
Zwolnione od opłaty skarbowej.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy – pokój nr 1,
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piątek 7:30 - 15:00
termin załatwienia sprawy
Uzależniony wykonaniem niezbędnych czynności określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami.
tryb odwoławczy
Nie dotyczy
uwagi i dodatkowe informacje
e-mail: nieruchomosci@powiatwielicki.pl