e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna Wydanie nr 1
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 63
fax. 12 399 97 01

Odszkodowania za nieruchomości zajęte przejęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

data karty:
11.08.2014.
opis sprawy
Odszkodowania za nieruchomości zajęte przejęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
kogo dotyczy
Osób fizycznych lub prawnych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości przejętych pod drogę. Odszkodowanie przysługuję również podmiotom którym przysługują do nieruchomości ograniczone prawa rzeczowe.
wymagane dokumenty
Postępowanie wszczynane jest z urzędu
formularze/wnioski do pobrania
Brak
opłaty
Zwolnione od opłaty skarbowej.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy – pokój nr 1,
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piątek 7:30 - 15:00
termin załatwienia sprawy
W terminie 30 dni od dnia kiedy decyzja ZRID stała się ostateczna . Do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień zaistniałych z przyczyn niezależnych od organu.
tryb odwoławczy
Odwołanie na zasadach określonych w kpa - do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Wielickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tą nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Jeżeli decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, 30 dniowy termin liczy się od dnia doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru