e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna FE - 1
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
 
tel. 12 39 99 850
fax. 12 39 99 701

Procedura udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych.

data karty:
18 wrzesień 2007.
opis sprawy
Procedura udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych.

Efekt przeprowadzenia procedury:
W rezultacie przeprowadzonej procedury można uzyskać zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorcę zagranicznego w Polsce działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości, polegającej na:
1) produkcji wyrobów i świadczeniu usług,
2) obrocie towarowym,
3) eksporcie własnej produkcji i usług oraz imporcie dla potrzeb tej produkcji i usług.

Czas, na jaki wydaje się zezwolenie (czas ważności zezwolenia):
Zezwolenie wydaje się na okres 20 lat, a w przypadkach uzasadnionych okresem amortyzacji inwestycji – na okres 40 lat.

Co zawiera zezwolenie:
Zezwolenie określa w szczególności:
1) przedmiot i miejsce działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz jego formę prawną,
2) siedzibę przedsiębiorstwa,
3) czas, na jaki zezwolenie zostało udzielone,
4) dopuszczalną wielkość zatrudnienia,
5) imię i nazwisko lub nazwę pełnomocnika przedsiębiorcy.

Powiązania z innymi procedurami:
Przedsiębiorstwo działające na podstawie zezwolenia należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W przypadku, jeżeli przedsiębiorstwo ma działać w zakresie objętym obowiązkiem uzyskania oddzielnej koncesji lub zezwolenia (np. sprzedaż alkoholu) należy się zwrócić o wydanie koncesji lub zezwolenia do właściwego organu.

Zmiana zezwolenia:
Zmiana zezwolenia następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1989 r. Nr 40 poz. 217).

Zmiany zezwolenia dokonuje się w razie:
1) nabycia przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę zagranicznego na podstawie zezwolenia przez innego zagranicznego przedsiębiorcę,
2) zmiany statusu prawnego podmiotu posiadającego zezwolenie, 3) zmiany nazwy przedsiębiorstwa,
4) zmiany przedmiotu działalności gospodarczej,
5) zmiany innych okoliczności i warunków określonych w zezwoleniu,
6) przyjęcia lub zmiany wspólnika.

Uwaga! Zwiększenie stanu zatrudnienia wymaga jedynie zgłoszenia tej zmiany staroście, który wydał zezwolenie. Starosta wpisuje tą zmianę do zezwolenia.
kogo dotyczy
Procedura dotyczy:
 1. osób prawnych mających siedzibę za granicą,
 2. obywateli państw obcych,
 3. obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania za granicą,
 4. utworzone przez osoby wymieniony w pkt 1- 3 spółki z wyłącznym ich udziałem, mające siedzibę w Polsce,
 5. przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym tj. z udziałem osób wymienionych w pkt 1 – 4, którzy zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w Polsce.
Procedura nie dotyczy podmiotów wymienionych wyżej, jeżeli:
 1. przedsiębiorca zagraniczny utworzył w Polsce oddział i zamierza prowadzić w Polsce działalność wyłącznie w takim samym zakresie, w jakim prowadzi działalność za granicą,
 2. przedsiębiorca zagraniczny zamierza jedynie prowadzić w Polsce działalność w zakresie reklamy i promocji swojego przedsiębiorstwa i w tym celu utworzył przedstawicielstwo.
wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
 1. informację o rodzaju, formie i zakresie działalności gospodarczej podmiotu lub podmiotów ubiegających się o zezwolenie na działalność gospodarczą,
 2. wskazanie siedziby zamierzonego przedsiębiorstwa oraz zakresu jego działalności gospodarczej,
 3. przewidywane rozmiary działalności gospodarczej oraz przewidywaną liczbę zatrudnionych,
 4. przewidywane formy finansowania i nakłady pieniężne dla uruchomienia działalności gospodarczej,
 5. deklarowaną wysokość finansowego i rzeczowego wkładu dewizowego przeznaczonego na uruchomienie działalności gospodarczej, a w wypadku przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym – także wkładu polskich przedsiębiorców,
 6. w wypadku spółki – akt założycielski spółki,
 7. odpis pełnomocnictwa, o ile wnioskodawca działa przez pełnomocnika, bądź ustanowienia przedstawicielstwa.
Objaśnienia dodatkowe:
ad 7) Przedsiębiorca zagraniczny jest zobowiązany do ustanowienie pełnomocnika, który będzie go reprezentował wobec polskich organów administracji państwowej oraz w stosunkach prawnych z polskimi podmiotami, w zakresie prowadzonej działalności. Ustanowienie pełnomocnika nie jest wymagane, gdy:
- zagraniczny przedsiębiorca ma stałe miejsce pobytu lub siedzibę na terytorium Polski,
- zagraniczny przedsiębiorca ma swoje przedstawicielstwo na terytorium Polski,
-działalność zagranicznego przedsiębiorcy polega wyłącznie na uczestnictwie w spółce będącej osobą prawną z siedzibą w Polsce.
formularze/wnioski do pobrania
opłaty
Należy wnieść opłaty skarbowe oraz depozyt.
- opłata skarbowa od zezwolenia – 616 zł
- depozyt – w wysokości określonej przez starostę - Przed wydaniem zezwolenia przedsiębiorca jest zobowiązany wnieść depozyt założycielski i przedstawić staroście zaświadczenie, że złożył w banku polskim depozyt założycielski.
Ustalona kwota depozytu nie może być mniejsza niż 690 zł

Sposób wniesienia opłat skarbowych.
Opłaty wnosi się przy odbiorze zezwolenia :
1. wpłata w kasie Urzedu Miasta i Gminy w Wieliczce,
2. wpłata na konto Urzedu Miasta i Gminy w Wieliczc
jednostka/osoba odpowiedzialna
miejsce składania dokumentów
Wniosek o udzielenie zezwolenia składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym przedsiębiorstwo ma być, jest lub było prowadzone.
termin załatwienia sprawy
Zezwolenie wydaje się najpóźniej w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku. Jednakże, jeżeli wniosek był złożony wadliwie, wnioskodawcę wzywa się do jego uzupełnienia, a termin trzymiesięczny liczy się od momentu złożenia kompletnego wniosku.
tryb odwoławczy
Od decyzji starosty odmawiającej wydania zezwolenia bądź od decyzji starosty udzielającej zezwolenia jednakże w sposób lub w zakresie nie satysfakcjonującym wnioskodawcę można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Starosty Wielickiego.

Od decyzji Kolegium przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargę wnosi się bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 6.
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna:
I. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 101, poz. 1178, z późniejszymi zmianami).

II. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (opublikowana w Dzienniku Ustaw z 1989 r., nr 27 poz. 148, z późniejszymi zmianami).

III. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1989 r., nr 40 poz. 217). IV. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej