e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BOU - 1
32-020 Wieliczka
Rynek Górny 2

Skrytka Epuap: /o03wq89ojp/SkrytkaESP
 
tel. 12 39 99 800
fax. 12 39 99 701

Biuro Rzeczy Znalezionych

data karty:
14 września 2015.
opis sprawy

Rzeczy znalezione i zagubione na terenie Powiatu Wielickiego przechowywane są w budynku przy ul. Rynek Górny 2 w Wieliczce
Do zadań biura należy:

· przyjmowanie;

· przechowywanie;

· poszukiwanie właścicieli zagubionych rzeczy;

· wydawanie rzeczy znalezionych;

Do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się:

· rzeczy znalezione na terenie powiatu wielickiego albo rzeczy znalezione przez mieszkańca powiatu wielickiego;

· rzeczy znalezione, których wartość szacunkowa przekracza 100 zł, chyba, że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;

· pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, takie jak: złoto, platyna, srebro, w tym monety, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamienie szlachetne, perły oraz koral – o ile znalazca nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu;

· rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy, a także dokumenty wojskowe, a w szczególności legitymacje, książeczki lub zaświadczenia wojskowe albo karty powołania – przekazując niezwłocznie najbliższej jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej;

· rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego – dostarczone przez zarządcę, który przekazuje rzecz do Biura po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy od znalazcy (zastosowanie ma przepis pkt. 1).

Do Biura Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje się:

· rzeczy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 100 złotych, chyba że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;

· gdy istnieją podstawy do uznania, że rzecz znaleziona została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności;

· rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broni, amunicji, materiałów wybuchowych albo dowodów osobistych lub paszportów – zawiadomienie o znalezieniu tego rodzaju rzeczy czy dokumentów, a także ich znalazcy, Biuro przyjmuje od jednostki organizacyjnej Policji;

· zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.

Odmowa przyjęcia rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych uprawnia znalazcę albo zarządcę budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego do postąpienia z rzeczą według swojego uznawania.

Zasady składania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy:

Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy należy złożyć osobiście w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ul. Rynek Górny 2 (I piętro, pokój nr 17).

Z czynności odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcia rzeczy na przechowanie pracownik Biura Rzeczy Znalezionych sporządzi protokół, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo zawiadomienia oraz przyjęcia rzeczy. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397), wymagane jest, aby znalazca w w/w protokole potwierdził własnoręcznym podpisem: złożenie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, zgłoszenie żądania znaleźnego, a w przypadku upłynięcia terminów do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną – nabycie własności tej rzeczy.

Zasady wydawania rzeczy znalezionych osobom uprawnionym do ich odbioru:

Osoba uprawniona do odbioru rzeczy (właściciel) przed wydaniem rzeczy z depozytu zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zagubieniu rzeczy z uwzględnieniem czasu i miejsca zagubienia oraz jej opisu, tj. cech charakterystycznych.

W razie wystąpienia kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy – przed wydaniem rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych właściciel rzeczy zobowiązany będzie do uiszczenia tych kosztów i okazania dowodu dokonania opłaty.

Po wydaniu rzeczy osobie uprawnionej Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie zawiadomi znalazcę, który zażądał znaleźnego, o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby.

Zasady wydawania rzeczy znalezionych znalazcom:

W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru
w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania do odbioru – w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, Biuro Rzeczy Znalezionych zawiadomi o tym znalazcę oraz wezwie go do odbioru rzeczy w określonym terminie (nie krótszym jednak niż 2 tygodnie).

Wydanie rzeczy znalazcy nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu znalazcy o kosztach przechowywania i utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, a także po uiszczeniu przez znalazcę tych kosztów – o ile wystąpiły.

Znalazcy nie przysługuje wydanie rzeczy znalezionej, o ile stanowi ona zabytek lub materiał archiwalny.

W przypadku nieodebrania przez znalazcę rzeczy w określonym terminie, jej właścicielem stanie się powiat Wielicki.

kogo dotyczy
Każdej osoby, która zagubiła jakąś rzecz.
wymagane dokumenty
  1. W przypadku rzeczy, która została przez Policje przekazana do BRZ – zaświadczenie z właściwego Komisariatu Policji.
  2. W przypadku rzeczy zagubionej – zgłoszenie pisemne lub ustne z opisem zagubionego przedmiotu.
formularze/wnioski do pobrania
Nie dotyczy
opłaty
Brak opłat.
W przypadku, gdy przechowywanie rzeczy znalezionej pociąga za sobą koszty – rzecz może zostać wydana właścicielowi za zwrotem kosztów.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Starostwo Powiatowe w Wieliczce,
32-020 Wieliczka
Rynek Górny 2
Tel. 12 399 98 30 ,
e-mail : anna.maniek@powiatwielicki.pl
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce,
32-020 Wieliczka,
Rynek Górny 2 ,
dziennik podawczy lub za pośrednictwem poczty.
termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie.
tryb odwoławczy
uwagi i dodatkowe informacje

Podstawa prawna:
art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.),

art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397).