e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna GK - 3
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel.
fax. 12 39 99 771

Udostępnianie materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

data karty:
10.09.2014.
opis sprawy
- udostępnianie materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych.
- udostępnianie kopii mapy zasadniczej i innych materiałów geodezyjnych na wniosek
kogo dotyczy
Jednostki wykonawstwa geodezyjnego, osoby fizyczne, prawne
wymagane dokumenty
Jednostki wykonawstwa geodezyjnego - zgłoszenie prac geodezyjnych.
Osoby fizyczne – wniosek.
Osoby prawne – wniosek lub zlecenie
formularze/wnioski do pobrania
opłaty
Wysokość opłat określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Warunkiem wydania zamówionych dokumentów jest uiszczenie naliczonej opłaty.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Dziennik Podawczy

Starostwa Powiatowego w Wieliczce

ul. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka

lub pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka
termin załatwienia sprawy
Jednostki wykonawstwa geodezyjnego - w terminie 5 dni roboczych od uiszczenia opłaty.
Osoby fizyczne i prawne - niezwłocznie lecz nie dłużej niż do miesiąca od daty złożenia zamówienia (KPA)
tryb odwoławczy
W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, wydawana jest decyzja administracyjna, na którą przysługuje odwołanie. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
Obsługę techniczną w zakresie udostępniania zasobu geodezyjnego prowadzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłaszania prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych(Dz.U. 2020, poz. 1316), Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. 2020 poz. 1322).