e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna GK - 1
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 770
fax. 12 39 99 771

Udzielanie informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków

data karty:
09.09.2014.
opis sprawy
  • prowadzenie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
  • udzielanie informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
  • wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz kserokopii mapy ewidencyjnej
  • wydawanie informacji do ZUS-u i KRUS-u o posiadaniu gospodarstwa rolnego
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmian w ewidencji gruntów i budynków.
kogo dotyczy
Osoby fizyczne i prawne w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal oraz osoby upoważnione.
wymagane dokumenty
Prawomocne orzeczenia sądowe, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne, opracowania geodezyjno-kartograficzne przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz stosowane wnioski (formularze)
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o przeprowadzenie kontrolnej gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Zgłoszenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o wydanie wypisów/wyrysów

Wniosek o wydanie informacji o posiadanych gruntach

opłaty
Wysokość opłat określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Warunkiem wydania zamówionych dokumentów jest uiszczenie naliczonej opłaty.
Opłata skarbowa w przypadku:
- upoważnienia
- za dokonanie czynności urzędowej (np. wydanie decyzji) zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.)
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Wydział Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Wieliczce
ul. Słowackiego 29
32-020 Wieliczka

lub pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka

Zapytania można przesłać na adres:
e-mail: dg@powiatwielicki.pl
termin załatwienia sprawy
Wypisy z operatu ewidencji gruntów wydaje się "od ręki".
Inne sprawy - niezwłocznie, nie przekraczając okresu 1 miesiąca
tryb odwoławczy
Odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Wielickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne.