e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna GK - 1
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel.
fax. 12 39 99 771

Udzielanie informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków

data karty:
09.09.2014.
opis sprawy
  • prowadzenie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
  • wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, kopii mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych
  • wydawanie zaświadczeń do ZUS / KRUS / Zakładu Pracy / Sądu o posiadanych gruntach rolnych
  • wydawanie zaświadczeń o informacjach wymagających poświadczenia urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wynikającego z prowadzonego rejestru gruntów, budynków i lokali – dane archiwalne, które nie mogą zostać udostępnione w formie przewidzianej w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.)
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmian w ewidencji gruntów i budynków.
kogo dotyczy
Osoby fizyczne i prawne w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal oraz osoby upoważnione.
wymagane dokumenty
Prawomocne orzeczenia sądowe, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne, operaty techniczne przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – uzasadniające wpisy do bazy danych. Stosowane wnioski/formularze wraz z dołączoną opłatą skarbową (jeśli wymagana) i ewentualnie dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie żądanej zmiany (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
formularze/wnioski do pobrania
Zgłoszenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o wydanie wypisów/wyrysów

Wniosek o kopię mapy ewidencyjnej/kopię innego materiału Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanych gruntach/inne zaświadczenie

opłaty
Wysokość opłat określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.) – naliczana po zarejestrowaniu wniosku. Warunkiem wydania zamówionych dokumentów (np. wypisu z rejestru gruntów, wyrysu z mapy ewidencyjnej, kopia mapy ewidencyjnej) jest uiszczenie naliczonej opłaty na konto Powiatu Wielickiego wskazane na Dokumencie Obliczenie Opłaty (nie jest to opłata skarbowa).


Opłata skarbowa w przypadku:
- dołączenia upoważnienia do wniosku,
- za dokonanie czynności urzędowej (np. wydanie decyzji, zaświadczenia, poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem) zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1923 ze zm.)

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, przy ul. Powstania Warszawskiego 1 w Wieliczce lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Dziennik Podawczy

Starostwa Powiatowego w Wieliczce

ul. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka

lub pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka
termin załatwienia sprawy
Wypisy/wyrysy z operatu ewidencji gruntów, kopie mapy ewidencyjnej wydaje się "od ręki" – stanowisko przy wejściu do budynku.

Zaświadczenia – 7 dni.
Aktualizacja operatu ewidencyjnego – 30 dni.
Inne sprawy - niezwłocznie, do 1 miesiąca.
tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Wielickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. poz. 1390),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1923 ze zm.).