e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna GK - 4
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel.
fax. 12 39 99 771

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

data karty:
.
opis sprawy
Starosta Wielicki prowadzi gleboznawczą klasyfikację gruntów dla obszaru powiatu wielickiego. Klasyfikacji podlegają tylko grunty rolne i leśne, co wynika z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z późn. zm.). Grunty budowlane nie podlegają klasyfikacji. Postępowanie administracyjne w zakresie przeprowadzenia kontrolnej gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczyna się z urzędu (w przypadkach wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246)- §4, tj.: 1) na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane; 2) na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych; 3) na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym; 4) na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji; 5) po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego; 6) po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) lub na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji lub innego władającego tymi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków. Projekt ustalenia klasyfikacji gruntów po przeprowadzeniu czynności w terenie opracowuje upoważniony klasyfikator gruntów. Wyboru i upoważnienia klasyfikatora jako biegłego w rozumieniu art. 84 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) dokonuje Starosta w formie procedury administracyjnej. Minimalne wymagania dla klasyfikatora: posiadanie dyplomu ukończenia kursu lub studiów podyplomowych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb, doświadczenie zawodowe potwierdzone wykonaniem co najmniej 5 prac klasyfikacyjnych oraz przynajmniej trzyletni okres praktyki przy wykonywaniu prac klasyfikacyjnych. W przypadku użytków leśnych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1275 z późn. zm.). Po włączeniu do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu technicznego projektu ustalenia klasyfikacji Starosta zawiadamia strony postępowania o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń i uwag do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji, w której orzeczona zostaje aktualna klasa bonitacyjna gruntu lub odmowa zmiany obowiązującej na przedmiotowym obszarze klasyfikacji gleboznawczej gruntów, zgodnie z treścią sporządzonego przez klasyfikatora operatu technicznego.
kogo dotyczy
Osoby fizyczne i prawne, które są właścicielami gruntów podlegających klasyfikacji bądź władającymi tymi gruntami wykazanymi w ewidencji gruntów i budynków.
wymagane dokumenty
Stosowane wnioski (formularze), potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu wydania decyzji.
formularze/wnioski do pobrania
- Szczegółowe zasady przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów
- Wniosek o klasyfikacje
opłaty
W przypadku postępowania wszczętego na wniosek strony, koszty sporządzenia przez upoważnionego klasyfikatora projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów obciążają Wnioskodawcę postępowania zgodnie z art. 262 i art. 263 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.). Kończąc postępowanie Starosta wydaje postanowienie o rozliczeniu i obciążeniu kosztami postępowania oraz zobowiązuje Wnioskodawcę do ich zwrotu. Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1923 z późn. zm.) wynosi: - 10,00 zł za dokonanie czynności urzędowej (wydanie decyzji), - 17,00 w przypadku działania przez pełnomocnika. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, przy ul. Powstania Warszawskiego 1 w Wieliczce lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Dziennik Podawczy

Starostwa Powiatowego w Wieliczce

ul. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka

lub pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka
termin załatwienia sprawy
Z zachowaniem terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.).
tryb odwoławczy
Od decyzji służy prawo odwołania do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Wielickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
Badanie profilu glebowego przeprowadza się w okresie wegetacji roślin, w terminie od 15 marca do 15 listopada.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246),
- Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1275 z późn. zm.).