e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna OŚR - 21a. 21b
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29

 
tel.
fax. 12 399 97 01

Karta wędkarska i karta łowiectwa podwodnego (OŚR-21)

data karty:
09.11.2018 r..
opis sprawy
Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.
kogo dotyczy
Osób uprawiających amatorski połów ryb.
wymagane dokumenty
  1. Wniosek + 2 zdjęcia
  2. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb
  3. Dowód wpłaty opłaty za wydanie karty
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej (druk OŚR-21a)
Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego (druk OŚR-21b)
Wniosek o wydanie wtórnika karty wędkarskiej, w związku z zagubieniem/kradzieżą karty wędkarskiej (druk OŚR-21c)
Wniosek o wymianę karty wędkarskiej, w związku ze zniszczeniem karty wędkarskiej (druk OŚR-21d)
Wniosek o wymianę karty wędkarskiej, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania (druk OŚR-21e)
Zgoda na przetwarzanie nr tel. oraz adresu poczty elektronicznej (druk OŚR)
opłaty

Opłata za wydanie karty 10,00 zł (nie jest to opłata skarbowa).

Opłatę można uiścić w budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy
ul. Słowackiego 29 lub przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Wieliczce Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka

nr konta 09 8619 0006 0010 0200 8370 0001.

Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację.

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł i dołączyć dowód jej wniesienia do składanych dokumentów; wyjątek stanowią zwolnienia od opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, w tym jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, jeżeli pełnomocnictwa udziela podmiot wskazany w art. 7 pkt 1-5 ww. (m.in. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe)*

*Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (złożenia wniosku). Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330 z późn. zm.) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem sytuacji gdy podmiot, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej zażąda jego zwrotu (po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej datę złożenia wniosku potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego).

Należną opłatę skarbową uiszcza się:

  1. gotówką w kasie budynku Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Limanowskiego 32
    (I piętro) lub ul. Powstania Warszawskiego 1 (parter) w godz. 8:00 – 16:00 (poniedziałek), 8:00 – 15:00 (wtorek – piątek), lub
  2. w kasie dowolnego banku, lub
  3. w kasie banku zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ul. Słowackiego 29 (parter), w godz. 7:30 – 16:30 (poniedziałek), 7:30 – 15:00 (wtorek – piątek), lub
  4. przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Wieliczce Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka, nr: 09 8619 0006 0010 0200 8370 0001 – Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce.

Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację.

jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Dokumenty złożone osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 201), lub przesłane pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.
termin załatwienia sprawy
do 7 dni
tryb odwoławczy
Przy wydaniu karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego brak trybu odwoławczego.
Od decyzji odmawiającej wydania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pisemne odwołania należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 201), lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.
uwagi i dodatkowe informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat.