e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna OŚR - 12
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29

 
tel.
fax. 12 399 97 01

Uzgadnianie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy (OŚR-12)

data karty:
24.01.2019 r..
opis sprawy
Starosta uzgadniania projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projekt decyzji o warunkach zabudowy, w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, jako właściwy organ ochrony środowiska oraz w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych jako właściwy organ administracji geologicznej.
kogo dotyczy
Wójta, Burmistrza.
wymagane dokumenty

Pismo dotyczące uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub projektu decyzji o warunkach zabudowy wraz z:

  1. projektem decyzji,
  2. wykazem stron postępowania,
  3. mapą w odpowiedniej skali z zaznaczonym obszarem, objętym inwestycją.
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub projektu decyzji o warunkach zabudowy (druk OŚR-12)
opłaty
Nie dotyczy.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce.
miejsce składania dokumentów
Dokumenty złożone osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 201), lub przesłane pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.
termin załatwienia sprawy
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do 2 tygodni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.
tryb odwoławczy
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego| w Krakowie, za pośrednictwem Starosty Wielickiego, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Pisemne zażalenia należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 201), lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.
uwagi i dodatkowe informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.