e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna OŚR - 18
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29

 
tel.
fax. 12 399 97 01

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. (OŚR-18)

data karty:
24.01.2019 r..
opis sprawy

Organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdującej się w posiadaniu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce polega na:

 1. ustnym przekazaniu informacji
 2. wglądzie do danego dokumentu w siedzibie Wydziału
 3. umożliwieniu sporządzenia kopii
 4. przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku (chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje organ administracji, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku)
 5. przesłaniu kopii dokumentów lub danych przez organ.
kogo dotyczy
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) prawo do informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje każdemu, na warunkach określonych ustawą.
wymagane dokumenty
Stosownie do art. 12 ust. 1 w/w ustawy informację o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek, z wyłączeniem informacji udostępnionej w bazie danych, o której mowa w art. 128 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 12 ust. 2 w/w ustawy bez pisemnego wniosku udostępnia się informację niewymagającą wyszukiwania. Dotyczy to również, w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1897) lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi – informacji umożliwiających osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia (informacje te udostępnia się w dniu złożenia wniosku).
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (druk OŚR-18)
Zgoda na przetwarzanie nr tel. oraz adresu poczty elektronicznej (druk OŚR)
opłaty

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:

 1. przekazanie informacji nastąpiło ustnie,
 2. informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:

 1. informacje należało wyszukać,
 2. informacja została przekształcona w formę wskazaną we wniosku,
 3. sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych,
 4. organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.

Władze publiczne pobierają opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty. Wysokość opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposób uiszczania określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 z późn. zm.).

Opłatę uiszcza się, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wysokości opłaty, przez wpłatę do kasy lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wieliczce lub przy odbiorze przesyłki (w przypadku przesyłania dokumentów lub danych drogą pocztową).

jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce.
miejsce składania dokumentów
Dokumenty złożone osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 201), lub przesłane pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.
termin załatwienia sprawy
Informację udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.
tryb odwoławczy
Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.

Warunkiem uzyskania klauzuli ostateczności decyzji jest brak odwołania w terminie przewidzianym do jego złożenia, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pisemne odwołania należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 210), lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.

uwagi i dodatkowe informacje

Organ administracji może, w drodze decyzji, odmówić udostępnienia informacji, jeżeli:

 1. wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
 2. wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Odmowa udostępnienia dotyczy także informacji wymienionych w art. 16 ust. 1 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (z zastrzeżeniem art. 18 w/w ustawy).


Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji jest sformułowany w sposób zbyt ogólny wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia (doprecyzowania).