e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna OŚR - 22
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29

 
tel.
fax. 12 399 97 01

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (OŚR-22) - Rejestracja prowadzona do 31.07.2020r. na dotychczasowych przepisach

data karty:
09.11.2018 r..
opis sprawy
Starosta Wielicki informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2020 roku procedura opisana w karcie spraw Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (OŚR-22) nie będzie realizowana, w związku z uchyleniem art. 20 ust. 3, ust. 3a i ust. 3b ustawy z dnia 14 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2168), w oparciu o który dokonywana była dotychczasowa rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. Z dniem 1 sierpnia 2020 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r., poz. 1137 z późn. zm.). Ustawa dostępna jest pod adresem internetowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001137/U/D20181137Lj.pdf

Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji. Rejestrację w/w sprzętu prowadzi starosta. Wydawanie zaświadczenia z rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1476), na wniosek zainteresowanych stron.
kogo dotyczy
Właścicieli sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie powiatu wielickiego. Uprawnionych do rybactwa właścicieli sprzętu pływającego służących do połowu ryb zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie powiatu wielickiego.
wymagane dokumenty
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (druk OŚR-22)
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
Zgoda na przetwarzanie nr tel. oraz adresu poczty elektronicznej (druk OŚR)
opłaty

Opłata skarbowa:

 

Za wydanie zaświadczenia z rejestru:– 17,00 zł *

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł i dołączyć dowód jej wniesienia do składanych dokumentów; wyjątek stanowią zwolnienia od opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, w tym jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, jeżeli pełnomocnictwa udziela podmiot wskazany w art. 7 pkt 1-5 ww. (m.in. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe)*

*Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (złożenia wniosku). Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330 z późn. zm.) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem sytuacji gdy podmiot, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej zażąda jego zwrotu (po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej datę złożenia wniosku potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego).

Należną opłatę skarbową uiszcza się:

  1. gotówką w kasie budynku Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Limanowskiego 32
    (I piętro) lub ul. Powstania Warszawskiego 1 (parter) w godz. 8:00 – 16:00 (poniedziałek), 8:00 – 15:00 (wtorek – piątek), lub
  2. w kasie dowolnego banku, lub
  3. w kasie banku zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ul. Słowackiego 29 (parter), w godz. 7:30 – 16:30 (poniedziałek), 7:30 – 15:00 (wtorek – piątek), lub
  4. przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, nr: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002 – Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce.

Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację.

jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Dokumenty złożone osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 201), lub przesłane pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.
termin załatwienia sprawy
do 7 dni
tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pisemne odwołania należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 201), lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.
uwagi i dodatkowe informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.