e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna OR - 10
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29

 
tel.
fax. 12 399 97 01

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

data karty:
15 lipiec 2010r.
opis sprawy
 1. Wydawanie decyzji:
  - ustalających zadania gospodarcze dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  - mających na celu zapewnienie powszechnej ochrony lasów (wydawane w przypadku niewykonania przez właścicieli lasów niepaństwowych zadań z zakresu kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych oraz podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów),
  - dotyczących cechowania drewna i wydawania świadectw legalizacyjnych,
  - nakazujących właścicielom lasów, wykonanie obowiązków z zakresu trwałego utrzymywania lasów i zapewniania ciągłości ich użytkowania, oraz zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu,
  - w zakresie wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej (w odniesieniu do lasów, które nie mają opracowanych planów urządzenia lasu),
  - uznawanie lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru.
 2. Zatwierdzanie uproszczonych planów urządzania lasów.
 3. Doradztwo w zakresie prawidłowej gospodarki w lasach.
kogo dotyczy
Właściciele i użytkownicy lasów.
wymagane dokumenty
Wniosek do właściwego miejscowo Nadleśniczego o ustalenie zadań gospodarczych, wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna, cechowanie drewna oraz wyrąb drzew. W zależności od lokalizacji lasu - Nadleśnictwa: Brzesko, Myślenice, Niepołomice.
formularze/wnioski do pobrania
Są dostępne w:
 1. Nadleśnictwo Brzesko z/s w Bochni
  ul. Łany 6, 32-700 Bochnia,
 2. Nadleśnictwo Myślenice
  ul. Szpitalna 13, 32-400 Myślenice,
  Nadleśnictwo Niepołomice
  ul. Myśliwska 41, 32-005 Niepołomice.
opłaty
Nie dotyczy.
jednostka/osoba odpowiedzialna
 1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Starostwa Powiatowego w Wieliczce
 2. Bezpośrednio Nadleśniczowie Nadleśnictw:
  - Brzesko: tel. (0-14) 612 51 49, 612 32 07 (siedziba w Bochni),
  - Myślenice: tel. (0-12) 272 00 69, 272 00 08,
  - Niepołomice: tel. (0-12) 281 15 66, 281 28 12.
miejsce składania dokumentów
 1. Nadleśnictwo Brzesko - w odniesieniu do lasów niepaństwowych zlokalizowanych na terenie gminy Gdów - wsie: Jaroszówka, Klęczana i Wieniec.
 2. Nadleśnictwo Myślenice - w odniesieniu do lasów niepaństwowych zlokalizowanych na terenie gmin Powiatu Wielickiego, tj.
  • gminy: Biskupice,
  • części gminy Gdów - wsie: Bilczyce, Fałkowice, Gdów, Hucisko, Kunice, Liplas, Niżowa, Podolany, Stryszowa, Wiatowice, Winiary, Zagórzany, Zalesiany, Zborczyce, Zręczyce,
  • części gminy Niepołomice – wieś Suchoraba,
  • części gminy Wieliczka – wsie: Byszyce, Choragwica, Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grabówki, Grajów, Jankówka, Janowice, Koźmice Małe, Koźmice Wielkie, Lednica, Górna, Mietniów, Pawlikowice, Podstolice, Raciborsko, Siercza,Sygneczów, Rożnowa.
 3. Nadleśnictwo Niepołomice – w odniesieniu do lasów niepaństwowych zlokalizowanych na terenie gmin Powiatu Wielickiego, tj.:
  • gminy Kłaj – wsie: Łężkowice, Grodkowice, Targowisko, Łysokanie, Brzezie, Szarów, Dąbrowa, Kłaj,
  • części gminy Gdów – wsie: Cichawa, Czyżów, Krakuszowice, Książnice, Niegowić, Nieznanowice, Niewiarów, Szczytniki, Marszowice, Pierzchów, Światniki,
  • części gminy Niepołomice – wsie: Chobot, Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zagórze, Zakrzów, Zabierzów Bocheński, oraz miasto Niepołomice,
  • części gminy Wieliczka – wsie: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Sułków, Strumiany, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa oraz miasto Wieliczka.

Dokumenty złożone osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Dembowskiego 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29, lub przesłane pocztą.
termin załatwienia sprawy
Do miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wymaganych dokumentów.
tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pisemne odwołania należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Dembowskiego 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub przesłać pocztą.
Uwagi dot. nadzoru w terenie należy kierować do Nadleśniczych lub Wydziału OŚiR Starostwa Powiatowego w Wieliczce.
uwagi i dodatkowe informacje
Na w/w zadania zgodę wyraża Nadleśniczy sprawujący nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.
Zadania gospodarcze w Lasach, dla których istnieją inwentaryzacje stanu lasu powinny być użytkowane wg nich. Drewno podlega cechowaniu jak w przypadku pozostałych powierzchni leśnych.