e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna OŚR - 20
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29

 
tel.
fax. 12 399 97 01

Wpis, wykreślenie, zmiana danych w rejestrze zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków (OŚR-20)

data karty:
09.11.2018 r..
opis sprawy

Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru, prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.

Zgodnie z art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek
o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

W razie zmiany danych:

 1. imienia, nazwiska i adresu albo nazwy i siedziby posiadacza lub prowadzącego hodowlę;
 2. adresu miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli;
 3. liczby zwierząt posiadanych lub hodowanych;
 4. nazwy gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
 5. daty, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;
 6. daty wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródła jego pochodzenia;
 7. płci zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;
 8. opisu trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane;
 9. celu przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia;
 10. numeru i daty wydania:
  1. zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
  2. zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
  3. dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
  4. innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia,

przepis art. 64 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

kogo dotyczy
Posiadacza /właściciela i hodowcy/ żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, o których mowa wyżej.
wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wpis do rejestru - wzór wniosku w załączeniu
 2. Zezwolenie na import zwierzęcia do kraju lub
 3. Zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku lub
 4. Dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli lub
 5. Inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia.
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o wpis do rejestru zwierząt (druk OŚR-20a)
Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt (druk OŚR-20b)
Wniosek o zmianę danych w rejestrze zwierząt (druk-OŚR20c)

Zgoda na przetwarzanie nr tel. oraz adresu poczty elektronicznej (druk OŚR)
opłaty

Opłata skarbowa:

Od dokonania wpisu do rejestru zwierząt – 26,00 zł * (od gatunku).

Nie podlega opłacie skarbowej wykreślenie z rejestru oraz zmiana danych zawartych
w rejestrze.

 

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł i dołączyć dowód jej wniesienia do składanych dokumentów; wyjątek stanowią zwolnienia od opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, w tym jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, jeżeli pełnomocnictwa udziela podmiot wskazany w art. 7 pkt 1-5 ww. (m.in. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe)*

*Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (złożenia wniosku). Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330 z późn. zm.) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem sytuacji gdy podmiot, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej zażąda jego zwrotu (po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej datę złożenia wniosku potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego).

Należną opłatę skarbową uiszcza się:

 1. gotówką w kasie budynku Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Limanowskiego 32
  (I piętro) lub ul. Powstania Warszawskiego 1 (parter) w godz. 8:00 – 16:00 (poniedziałek), 8:00 – 15:00 (wtorek – piątek), lub
 2. w kasie dowolnego banku, lub
 3. w kasie banku zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ul. Słowackiego 29 (parter), w godz. 7:30 – 16:30 (poniedziałek), 7:30 – 15:00 (wtorek – piątek), lub
 4. przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, nr: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002 – Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce.

Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację.

jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Dokumenty złożone osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 202), lub przesłane pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.
termin załatwienia sprawy
Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) do miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
tryb odwoławczy
Od decyzji administracyjnej odmawiającej dokonania wpisu do rejestru przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pisemne odwołania należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 202), lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.
uwagi i dodatkowe informacje

Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy:

 1. ogrodów zoologicznych;
 2. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów, o których mowa
  w art. 61 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody;
 3. czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.