e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna OŚR - 1
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29

 
tel.
fax. 12 399 97 01

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko (OŚR-1)

data karty:
09.11.2018 r..
opis sprawy

Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.).

Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko jest starosta z wyłączeniem przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, oraz przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Prowadzący w/w instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w istotny sposób można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.


Prowadzący w/w instalacje jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

 1. rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
 2. zakończenia eksploatacji instalacji,
 3. zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 i 2b, albo objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2c.

 

Przedmiotowe informacje należy przedłożyć organowi ochrony środowiska w terminie 14 dni odpowiednio od dnia rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończenia eksploatacji instalacji,  zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 i 2b, albo objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2c.

 

Informacje zawarte w zgłoszeniu, prowadzący instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, przedkłada także państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

kogo dotyczy

Prowadzącego instalacje wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880, z późn. zm.).

wymagane dokumenty

Stosownie do art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko winno zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
 5. wielkość i rodzaj emisji,
 6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
 7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej.

W przypadku instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne w zgłoszeniu należy ująć szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 879).

formularze/wnioski do pobrania

Nie dotyczy – zgłoszenie jest dokumentacją

Zgoda na przetwarzanie nr tel. oraz adresu poczty elektronicznej (druk OŚR)
opłaty

Opłaty skarbowe:

Od przyjęcia zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – 120 zł *.

 

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł i dołączyć dowód jej wniesienia do składanych dokumentów; wyjątek stanowią zwolnienia od opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, w tym jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, jeżeli pełnomocnictwa udziela podmiot wskazany w art. 7 pkt 1-5 ww. (m.in. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe)*

*Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (złożenia wniosku). Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330 z późn. zm.) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem sytuacji gdy podmiot, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej zażąda jego zwrotu (po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej datę złożenia wniosku potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego).

Należną opłatę skarbową uiszcza się:

 1. gotówką w kasie budynku Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Limanowskiego 32
  (I piętro) lub ul. Powstania Warszawskiego 1 (parter) w godz. 8:00 – 16:00 (poniedziałek), 8:00 – 15:00 (wtorek – piątek), lub
 2. w kasie dowolnego banku, lub
 3. w kasie banku zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ul. Słowackiego 29 (parter), w godz. 7:30 – 16:30 (poniedziałek), 7:30 – 15:00 (wtorek – piątek), lub
 4. przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, nr: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002 – Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce.

 

Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację.

jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów

Dokumenty złożone osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce,
Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29
(II piętro pok. 210), lub przesłane pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.

termin załatwienia sprawy

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) do miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

tryb odwoławczy

Od decyzji (sprzeciwu do zgłoszenia) przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pisemne odwołania należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 210), lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.

uwagi i dodatkowe informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.