e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna Wydanie nr 1
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29

 
tel.
fax. 12 399 97 01

REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M (OŚR-22a)

data karty:
.
opis sprawy
Z dniem 1 sierpnia 2020 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r., poz. 1137 z późn. zm.).

Ustawa dostępna jest pod adresem internetowym:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001137/U/D20181137Lj.pdf
Na mocy ww. ustawy tworzy się rejestr jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz likwiduje się, prowadzony przez starostę, rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, w związku z uchyleniem art. 20 ust. 3, ust. 3a i ust. 3b ustawy z dnia 14 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2168).

Obowiązkowi rejestracji podlega:
1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji, o którym mowa w ust. 1, nie podlega:
1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.
Na podstawie ww. ustawy rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m będą prowadzić starosta i właściwy polski związek sportowy w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.). Ważność wpisów do rejestrów i dokumentów rejestracyjnych wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów:
Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. ustawy z dnia 14 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, zachowują ważność w przypadku:

1. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
2. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
3. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego określonego powyżej.

Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Wniosek o rejestrację jednostki pływającej można złożyć w dowolnie wybranym organie rejestrującym m.in. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który będzie dostępny pod adresem internetowym:
https://portal-reja24.sygnity.pl/dla-interesanta
Z uwagi na fakt, iż będzie to nowo realizowane zadanie, dla potrzeb którego został zbudowany na zlecenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ww. system rejestru jachtów i innych jednostek pływających, informuję o możliwych utrudnieniach w początkowym okresie prowadzenia rejestracji. Za wszelkie ewentualne problemy z góry przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Zadanie prowadzone będzie w Starostwie Powiatowym w Wieliczce Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka, tel. 12 399 97 55, 12 399 97 58.
kogo dotyczy
wymagane dokumenty
formularze/wnioski do pobrania
opłaty
jednostka/osoba odpowiedzialna
miejsce składania dokumentów
termin załatwienia sprawy
tryb odwoławczy
uwagi i dodatkowe informacje