e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna OŚR - 29
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29

 
tel.
fax. 12 399 97 01

Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania oraz cofnięcie ww. oświadczenia (OŚR-29)

data karty:
11.01.2019 r..
opis sprawy
Będący osobą fizyczną właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może złożyć oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości w formie pisemnej. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, który złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości, może je cofnąć, w formie pisemnej, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu łowieckiego roku gospodarczego, w którym zostało złożone oświadczenie o zakazie wykonywania polowania.

Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania składa się przed starostą. Starosta jest zobowiązany do nieodpłatnego poświadczania własnoręczności podpisu właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego na oświadczeniu lub cofnięciu oświadczenia.
kogo dotyczy
Osoby fizycznej będącej właścicielem albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego.
wymagane dokumenty

Oświadczenie  lub cofnięcie oświadczenia złożone w formie pisemnej podpisane
w obecności upoważnionego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

 

Oświadczenie winno zawierać:

 1. imię, nazwisko
 2. adres zamieszkania
 3. nr działki/działek
 4. miejscowość, gdzie znajduje(ą) się działka/działki
 5. gmina, gdzie znajduje(ą) się działka/działki
 6. nazwa Sądu Rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą
 7. nr księgi wieczystej danej nieruchomości
 8. nr obwodu łowieckiego.
formularze/wnioski do pobrania
Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania (druk OŚR-29a)
Cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania (druk OŚR-29b)
Zgoda na przetwarzanie nr tel. oraz adresu poczty elektronicznej (druk OŚR)
opłaty
Przedmiotowe oświadczenie nie podlega opłacie skarbowej.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Dokumenty złożone osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 202), w związku z koniecznością poświadczania przez pracownika Wydziału własnoręczności podpisu właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego na oświadczeniu lub cofnięciu oświadczenia.
termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie.
tryb odwoławczy
Skarga do Starosty Wielickiego.
uwagi i dodatkowe informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

POUCZENIE

 

 1. Zgodnie z art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2033) zakaz wykonywania polowania na danej nieruchomości jest prawem osobistym właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, który złożył oświadczenie i wygasa najpóźniej z chwilą jego śmierci.

 

 1. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, który złożył oświadczenie
  o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości, może je cofnąć, w formie pisemnej, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu łowieckiego roku gospodarczego, w którym zostało złożone oświadczenie o zakazie wykonywania polowania – art. 27b ust 3 w/w ustawy Prawo łowieckie.

 

 1. Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia
  o zakazie wykonywania polowania jest skuteczne (art. 27b ust. 5 w/w ustawy Prawo łowieckie):
  1. od dnia następującego po dniu jego złożenia - w przypadku gdy starosta jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego;
  2. od dnia następującego po dniu zawiadomienia organu właściwego do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego - w przypadku gdy starosta nie jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego;
  3. od dnia następującego po dniu zawiadomienia ministra właściwego do spraw środowiska - w przypadku obwodu łowieckiego wyłączonego z wydzierżawiania.

 

 1. Zgodnie z art. 48 ust. 7 w/w ustawy Prawo łowieckie odszkodowanie za szkody,
  o których mowa w art. 46 ust. 1, powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania, o którym mowa w art. 27b ust. 1 - do dnia następującego po dniu:
  1. w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo
  2. w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania polowania albo
  3. zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw środowiska.