e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna OŚR - 27
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29

 
tel.
fax. 12 399 97 01

Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (OŚR-27)

data karty:
09.11.2018 r..
opis sprawy
Hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
kogo dotyczy
Osoby zamierzającej prowadzić hodowlę lub utrzymywać charty rasowe lub ich mieszańce. Starosta wydaje przedmiotowe zezwolenie wyłącznie w odniesieniu do miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania chartów rasowych lub ich mieszańców.
wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców, który zawiera:

 1. imię, nazwisko i adres osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa
 2. miejsce prowadzenia takiej hodowli lub utrzymywanie takiego psa
 3. rasa psa
 4. pochodzenie psa
 5. data urodzenia
 6. płeć
 7. umaszczenie
 8. oznakowanie
 9. nazwa i przydomek hodowlany
 10. opis miejsca, warunków, w jakich przebywać będzie pies
 11. dokument potwierdzający tytuł prawny do posiadania psa
 12. metrykę psa
 13. potwierdzenie lekarza weterynarii o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie
 14. oświadczenie złożone przez Wnioskodawcę, stosownie do art. 75 § 2 ustawy
  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w aspekcie pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 oraz art. 272 ustawy z dnia
  6 czerwca 1997 r. Kodeks karny za składanie fałszywych zeznań, iż danemu psu/danym psom zapewnione są warunki i sposób hodowania i utrzymywania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010 r., Nr 135, poz. 909), miejsce i warunki utrzymywania wykluczają możliwość niekontrolowanego opuszczenia miejsca stałego pobytu psa/psów, zostały mu/im stworzone warunki bezpiecznego bytowania oraz, że Wnioskodawca nie będzie używał posiadanego psa/psów do celów łowieckich, jak również, że jest świadomy odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zakazu polowania z chartami lub ich mieszańcami, określonego w art. 53 pkt 2 ustawy z dnia
  13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2033).
formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (druk OŚR-27)

 

Oświadczenie, iż danemu psu zapewnione są warunki i sposób hodowania i utrzymywania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010 r., Nr 135, poz. 909), miejsce i warunki utrzymywania wykluczają możliwość niekontrolowanego opuszczenia miejsca stałego pobytu psa, zostały mu stworzone warunki bezpiecznego bytowania oraz, że osoba zamierzająca prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa nie będzie używała posiadanego psa do celów łowieckich, jak również, że jest świadoma odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zakazu polowania z chartami lub ich mieszańcami, określonego w art. 53 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2033) (druk OŚR-27a)

 

Zgoda na przetwarzanie nr tel. oraz adresu poczty elektronicznej (druk OŚR)
opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców – 82,00 zł*.

 

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł i dołączyć dowód jej wniesienia do składanych dokumentów; wyjątek stanowią zwolnienia od opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, w tym jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, jeżeli pełnomocnictwa udziela podmiot wskazany w art. 7 pkt 1-5 ww. (m.in. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe)*

*Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (złożenia wniosku). Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330 z późn. zm.) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem sytuacji gdy podmiot, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej zażąda jego zwrotu (po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej datę złożenia wniosku potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego).

Należną opłatę skarbową uiszcza się:

 1. gotówką w kasie budynku Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Limanowskiego 32
  (I piętro) lub ul. Powstania Warszawskiego 1 (parter) w godz. 8:00 – 16:00 (poniedziałek), 8:00 – 15:00 (wtorek – piątek), lub
 2. w kasie dowolnego banku, lub
 3. w kasie banku zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ul. Słowackiego 29 (parter), w godz. 7:30 – 16:30 (poniedziałek), 7:30 – 15:00 (wtorek – piątek), lub
 4. przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, nr: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002 – Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce.

Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację.

jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Dokumenty złożone osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 210), lub przesłane pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.
termin załatwienia sprawy
Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) do miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
tryb odwoławczy

Warunkiem uzyskania klauzuli ostateczności decyzji jest brak odwołania w terminie przewidzianym do jego złożenia, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pisemne odwołania należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 210), lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.

uwagi i dodatkowe informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.