e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna OŚR - 26
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29

 
tel.
fax. 12 399 97 01

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej (OŚR-26)

data karty:
10.04.2019r.
opis sprawy

Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę i dotyczy użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), tj.: pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa; pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu (również tej uznanej za dział specjalny B-R, B-Ł, B-Ps); pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych; parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi; rodzinnych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych; pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi; zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa; torfowisk i oczek wodnych; pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych, przeznaczonych na cele nierolnicze.

W powiecie wielickim tylko na terenie gminy Biskupice oraz gminy Wieliczka nie występują gleby pochodzenia organicznego, dlatego wszystkie grunty poniżej klasy IIIb w obszarze tych gmin nie są objęte ochroną.

Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. W razie zbycia gruntów, co do których wydano decyzje, a niewyłączonych jeszcze z produkcji, obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych ciąży na nabywcy, który wyłączył grunt z produkcji. Również w razie zbycia gruntów wyłączonych z produkcji, obowiązek uiszczania opłat rocznych przechodzi na nabywcę. W obu przypadkach zbywający jest obowiązany uprzedzić nabywcę o tym obowiązku.

Marszałek województwa jest wierzycielem i organem egzekucyjnych uprawionym do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów związanych z wyłączaniem gruntów rolnych, stosownie do art. 22b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego od dnia 1 lipca 2018 r. do ww. opłat obowiązuje konto:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
PKO Bank Polski S.A. Nr 12 1020 2892 0000 5602 0667 3836

Przed każdorazową wpłatą należy sprawdzić aktualny nr rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, na który należy wpłacać opłaty związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej.

Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego:
- do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego;
- do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

kogo dotyczy
Osób fizycznych lub prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
wymagane dokumenty
 1. wniosek (druk OŚR-26a),
 2. oświadczenie o aktualnej wartości rynkowej 1a gruntu wnioskowanego do wyłączenia /ustalonej według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami lub wynikająca z aktu notarialnego załączonego do wniosku/ oraz oświadczenie, że grunt objęty wnioskiem do wyłączenia nie będzie wykorzystywany na cele wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk OŚR-26b),
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej (druk OŚR-26c),
 4. 2 egz. projektu zagospodarowania nieruchomości objętych wnioskiem z zaznaczonym graficznie kolorowym, wyraźnym obrysem powierzchni niezbędnej do wyłączenia oraz liczbowym zbilansowaniem tej powierzchni, tj. z rozbiciem na działki ewidencyjne i klasy gruntów, sporządzone na kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych i przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, podpisane przez wykonawcę projektu (ilość egzemplarzy projektu ulega zwiększeniu, w przypadku jeżeli oprócz wnioskodawcy są jeszcze inne strony postępowania, np. właściciele, współwłaściciele działki objętej wyłączeniem z produkcji rolniczej),
 5. w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ostateczna decyzja o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 6. dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa (dokument wymagany, jeżeli stan prawny nieruchomości uległ zmianie, w stosunku do danych zawartych w Ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostę Wielickiego lub została zawarta umowa najmu, dzierżawy itp.),
 7. osoby prawne – odpis z KRS lub inny dokument określający zasady reprezentacji podmiotu.
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o wydanie zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej - Druk OŚR 26a

Oświadczenie - Druk OŚR 26b

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej - Druk OŚR 26c
opłaty

Decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

 

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł i dołączyć dowód jej wniesienia do składanych dokumentów; wyjątek stanowią zwolnienia od opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, w tym jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, jeżeli pełnomocnictwa udziela podmiot wskazany w art. 7 pkt 1-5 ww. (m.in. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe)*

*Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (złożenia wniosku). Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330 z późn. zm.) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem sytuacji gdy podmiot, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej zażąda jego zwrotu (po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej datę złożenia wniosku potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego).

Należną opłatę skarbową uiszcza się:

 1. gotówką w kasie budynku Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Limanowskiego 32
  (I piętro) lub ul. Powstania Warszawskiego 1 (parter) w godz. 8:00 – 16:00 (poniedziałek), 8:00 – 15:00 (wtorek – piątek), lub
 2. w kasie dowolnego banku, lub
 3. w kasie banku zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ul. Słowackiego 29 (parter), w godz. 7:30 – 16:30 (poniedziałek), 7:30 – 15:00 (wtorek – piątek), lub
 4. przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, nr: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002 – Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce.

Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację.

jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce

tel: 12 399 97 52

tel: 12 399 97 53
miejsce składania dokumentów
Dokumenty złożone osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 210), lub przesłane pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.
termin załatwienia sprawy
Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, późn. zm.) do miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
tryb odwoławczy

Warunkiem uzyskania klauzuli ostateczności decyzji jest brak odwołania w terminie przewidzianym do jego złożenia, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pisemne odwołania należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 210), lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.

uwagi i dodatkowe informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.