e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna OŚR - 24
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29

 
tel.
fax. 12 399 97 01

Zaświadczenie dotyczące objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (OŚR-24)

data karty:
05.02.2019 r..
opis sprawy
Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na podstawie art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096, poźn. zm.), w związku z art. 37a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2129, z późn. zm.), w celu potwierdzenia określonych faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonych przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
kogo dotyczy
Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, których nieruchomości (działki) zlokalizowane są na terenie powiatu wielickiego.
wymagane dokumenty
- Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczące objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu (druk OŚR-24a).
- Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczące objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (druk OŚR-24b).
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej (druk OŚR-24c).
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczące objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu (druk OŚR-24a).

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczące objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (druk OŚR-24b).

Zgoda na przetwarzanie nr tel. oraz adresu poczty elektronicznej (druk OŚR)
opłaty

Opłata skarbowa:

Za wydanie zaświadczenia, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2129, z późn. zm.) 17zł*.

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł i dołączyć dowód jej wniesienia do składanych dokumentów; wyjątek stanowią zwolnienia od opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, w tym jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, jeżeli pełnomocnictwa udziela podmiot wskazany w art. 7 pkt 1-5 ww. (m.in. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe)*

*Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (złożenia wniosku). Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330 z późn. zm.) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem sytuacji gdy podmiot, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej zażąda jego zwrotu (po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej datę złożenia wniosku potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego).

Należną opłatę skarbową uiszcza się:

  1. gotówką w kasie budynku Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Limanowskiego 32
    (I piętro) lub ul. Powstania Warszawskiego 1 (parter) w godz. 8:00 – 16:00 (poniedziałek), 8:00 – 15:00 (wtorek – piątek), lub
  2. w kasie dowolnego banku, lub
  3. w kasie banku zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ul. Słowackiego 29 (parter), w godz. 7:30 – 16:30 (poniedziałek), 7:30 – 15:00 (wtorek – piątek), lub
  4. przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, nr: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002 – Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce.

Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację.

jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Dokumenty złożone osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 202), lub przesłane pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.
termin załatwienia sprawy
Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
tryb odwoławczy
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania postanowienia. Pisemne zażalenia należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 202), lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.
uwagi i dodatkowe informacje
W przypadku, gdy działka jest objęta inwentaryzacją stanu lasów, wówczas z wnioskiem czy dla danej działki została wydana decyzja z art. 19 ust 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach należy zwrócić się do właściwego terytorialnie Nadleśniczego Nadleśnictwa: Brzesko, Niepołomice, Myślenice, którzy prowadzą w imieniu Starosty Wielickiego nadzór w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, stosownie do zawartych porozumień.