e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna OŚR - 11
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29

 
tel.
fax. 12 399 97 01

Opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (OŚR-11)

data karty:
24.01.2019 r..
opis sprawy

Starosta opiniuje:

  • projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jako właściwy organ administracji geologicznej w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie studium,
  • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, jako organ administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz jako organ ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
kogo dotyczy
Wójta, Burmistrza
wymagane dokumenty
Wniosek o zaopiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy z załączonym odpowiednio projektem studium lub planu.
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o zaopiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druk OŚR-11)
opłaty
Nie dotyczy
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Dokumenty złożone osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 201), lub przesłane pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.
termin załatwienia sprawy
Stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) wójt, burmistrz ustala termin przedstawienia opinii nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia udostępnienia projektu studium albo projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 25 ust. 1a organ opiniujący może w uzasadnionych przypadkach wystąpić do wójta, burmistrza, o zmianę terminu, o którym mowa w ust. 1, wskazując termin nie dłuższy niż 30 dni na przedstawienie opinii.
tryb odwoławczy
Nie dotyczy
uwagi i dodatkowe informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.