e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna OŚR - 9
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29

 
tel.
fax. 12 399 97 01

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych i poboru próbek w wyniku tych robót (OŚR-9)

data karty:
09.11.2018 r..
opis sprawy
Ten, kto uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych i poboru próbek w wyniku tych robót Staroście - organowi administracji geologicznej, właściwemu ze względu na miejsce wykonywania robót.
kogo dotyczy
Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, podmioty, które uzyskały decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych wydaną przez Starostę.
wymagane dokumenty
Zgłoszenie zawierające: określenie zamierzonych terminów rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczące robót geologicznych oraz imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, wraz z numerami świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywanie tych czynności, a także zawiadomienie o zamierzonym poborze próbek w wyniku tych robót.
formularze/wnioski do pobrania
Zgłoszenie dotyczące zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych (druk OŚR-9)
Zgoda na przetwarzanie nr tel. oraz adresu poczty elektronicznej (druk OŚR)
opłaty
Nie dotyczy
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce.
miejsce składania dokumentów
Dokumenty złożone osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 29 (II piętro pok. 201), lub przesłane pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2.
termin załatwienia sprawy
Nie dotyczy
tryb odwoławczy
Nie dotyczy
uwagi i dodatkowe informacje
Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych dokonuje się na piśmie, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych. Natomiast o zamierzonym poborze próbek w wyniku robót geologicznych, zawiadamia się na piśmie w terminie 7 dni przed zamierzonym poborem tych próbek.