e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT-35
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób (KT-35)

data karty:
01-01-2016.
opis sprawy
Udzielania zezwolenia na przewóz regularny w krajowym transporcie osób
kogo dotyczy
Przedsiębiorców wykonujących przewozy regularne.
wymagane dokumenty
  • wypełniony wniosek,
  • kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji,
  • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
  • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
  • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
  • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
  • cennik;
  • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,
  • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o udzielnie zezwolenia na przewóz regularny w krajowym transporcie osób
opłaty
Opłata za wydanie zezwolenia (obszar powiatu)
do 1 roku 250 zł,
do 2 lat 300 zł,
do 3 lat 350 zł,
do 4 lat 450 zł,
do 5 lat 550 zł.

za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielnie zezwolenia pobiera się opłatę 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Miejsca, gdzie można dokonać opłat:
    1. Kasa Banku Spółdzielczego w siedzibie starostwa ul. Słowackiego 29 w Wieliczce, czynna w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.30, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00
    2. Przelew na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wieliczce z podaniem tytułu wpłaty:
Opłata komunikacyjna: 09 8619 0006 0010 0200 8370 0001
    3. Opłatę skarbową należy uiszczać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002

 
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
30 dni od daty złożenia wniosku. Wnioski rozpatruje się wg kolejności ich złożenia.
tryb odwoławczy
Na podstawie Art. 127 § 2 i 129 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego z (tj. Dz.U. z 2016r. poz.23) , odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem tutejszego organu , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna:
Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. – (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1414 z późniejszymi zmianami ),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego z (tj. Dz.U. z 2016r. poz.23),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013r. poz. 916),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U.2015r. poz. 783 z późniejszymi zmianami.) ,

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z późniejszymi zmianami) ,

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( tekst jednolity Dz. U. 2012r. poz. 1173 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r.w sprawie rozkładów jazdy ( Dz. U. z 2012r. poz. 451)