e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 11
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Rejestracja pojazdu zabytkowego na terenie RP (KT-11)

data karty:
07-09-2022.
opis sprawy
Pierwsza rejestracja pojazdu zabytkowego
kogo dotyczy
Właściciela zakupionego pojazdu
wymagane dokumenty
 • Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,
 • Dowód własności pojazdu,
  Dowodami własności między innymi mogą być:
  • umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie
  • faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu
  • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.
 • Dowód rejestracyjny, w przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że nie posiada dowodu rejestracyjnego,
 • Uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • Zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
 • Tablice rejestracyjne (jeżeli pojazd był już wcześniej rejestrowany na terenie RP),
 • Potwierdzenie wniesienia stosownych opłat,
 • W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu zabytkowego sprowadzonego z zagranicy - dokumenty potwierdzające spełnienie formalności względem Urzędu Celnego i Skarbowego,
 • Dokument określający tożsamość właściciela.
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o rejestracje.
opłaty
Patrz - Wykaz opłat
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni.
tryb odwoławczy
Art. 127 § 1 i 2 i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Starosty Wielickiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.
uwagi i dodatkowe informacje
Art. 72, 73 , 74, 75 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1847)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz.U. 2022r. poz. 1849)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2022r. poz. 1848).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022r. poz. 1857)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)