e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 9
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 720
fax. 12 39 99 715

Wymiana dowodu rejestracyjnego (KT-9)

data karty:
01-01-2016.
opis sprawy
Wymian dowodu rejestracyjnego z powodu:
  • Braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego
  • zniszczenia
kogo dotyczy
Właściciela pojazdu
wymagane dokumenty
  • Wypełniony wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego,
  • Dotychczasowy dowód rejestracyjny,
  • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym(w przypadku braku ważności terminu następnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym)
  • Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • Potwierdzenie wniesienia stosownych opłat,
  • Umowa zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC,
  • Dokument określający tożsamość właściciela,
  • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę. Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego.
opłaty
Wymiana dowodu rejestracyjnego (tablice rej. ”białe” i „czarne”):
- bez pozwolenia czasowego: 54,00 zł - opłata komunikacyjna, 0,50 zł - opłata ewidencyjna
- z pozwoleniem czasowym: 72,50 zł - opłata komunikacyjna, 1,00 zł - opłata ewidencyjna

Opłaty wnosi się w kasie w Starostwie Powiatowym w Wieliczce, ul. Słowackiego 29 lub na konto: opłata komunikacyjna - 09 8619 0006 0010 0200 8370 0001, opłata ewidencyjna - 76 8619 0006 0010 0200 6002 0125 lub przy stanowisku - kartą płatniczą (przy użyciu Systemu Płatności PIK doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł).
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
tryb odwoławczy
Art. 127 § 1 i 2 i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania.
uwagi i dodatkowe informacje
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2355)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. poz. 689).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz.U. 2016 poz.1088)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 1377)

Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz.473)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1044)