e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 34
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 720
fax. 12 39 99 715

Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (KT-34)

data karty:
01-01-2016.
opis sprawy
Przewozy drogowe na potrzeby własne pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej
kogo dotyczy
Przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy –przewóz na potrzeby własne pojazdami:
  • samochodowymi przewożącymi więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
  • samochodowymi o d.m.c. powyżej 3,5 t przewożącymi rzeczy.
wymagane dokumenty
  • wypełniony wniosek,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • wykaz pojazdów samochodowych,
  • pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym nie zarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy.

Wniosek o zmianę danych zawartych w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne.
opłaty
Za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.

Za wydanie wypisu z zaświadczenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.

Za zmianę zaświadczenia, polegającą na zamianę danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, pobiera się opłatę w wysokości 25 zł.

Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zmiany tego zaświadczenia pobiera się, opłatę w wysokości 10 zł.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

Miejsca, gdzie można dokonać opłat:
    1. Kasa Banku Spółdzielczego w siedzibie starostwa ul. Słowackiego 29 w Wieliczce, czynna w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.30, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00
    2. Przelew na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wieliczce z podaniem tytułu wpłaty:
Opłata komunikacyjna: 09 8619 0006 0010 0200 8370 0001
    3. Opłatę skarbową należy uiszczać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002

jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
Do 7 dni od daty złożenia wniosku
tryb odwoławczy
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem tutejszego organu , w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia - art.219, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego z (tj. Dz.U. z 2016r. poz.23)
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna:
Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. – (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1414 z późniejszymi zmianami ).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego z (Tj. Dz. U. z 2016r. poz.23)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013r. poz. 916).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U.2015r. poz. 783 z późniejszymi zmianami )