e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 32
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 720
fax. 12 39 99 715

Wydawanie licencji na krajowy przewóz osób (KT-32)

data karty:
02-01-2020.
opis sprawy
Udzielanie licencji na krajowy przewóz drogowy osób
kogo dotyczy
Przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy osób:
 • samochodem osobowym,
 • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
wymagane dokumenty
 • wypełniony wniosek,

 • oświadczenia członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełniają wymóg dobrej reputacji,

 • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzajcie , że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy , zatrudnieni przez niego kierowcy oraz inne osoby niezatrudnione przez przedsiębiorce , lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz , spełniają warunki , iż prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

 • wykaz pojazdów samochodowych ,

 • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,

 • potwierdzenie wniesienia opłat.

formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
Wniosek o zmianę danych zawartych w licencji
opłaty
 • Opłata za udzielenie licencji oraz wydanie wypisu lub wypisów z licencji uzależniona jest od okresu jej ważności oraz liczby zgłoszonych we wniosku pojazdów samochodowych, na które wydaje się wypisy z licencji.

  okres ważności licencji w latach

   

  od 2 do 15

  powyżej 15 do 30

  powyżej 30 do 50

  licencja osób :

  320 zł

  380 zł

  450 zł

  • za każdy zgłoszony we wniosku pojazd pobiera się jedną opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd,

  • dla każdego zgłoszonego pojazdu wydaje się wypis z licencji; za wydanie wypisu z licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za udzielenie licencji.

 • Opłata skarbowa 17 zł. – w przypadku złożenia pełnomocnictwa.

  ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

  Miejsca, gdzie można dokonać opłat:

  1. Kasa Banku Spółdzielczego w siedzibie starostwa ul. Słowackiego 29 w Wieliczce, czynna w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.30, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00

  2. Przelew na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wieliczce z podaniem tytułu wpłaty: Opłata komunikacyjna: 09 8619 0006 0010 0200 8370 0001

  3. Opłatę skarbową należy uiszczać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002

jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29, pokój: 023
termin załatwienia sprawy
30 dni od daty złożenia wniosku. Wnioski rozpatruje się wg kolejności ich złożenia.
tryb odwoławczy
Na podstawie Art. 127 § 2 i 129 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego z (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. Poz. 2096 z późniejszymi zmianami) , odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem tutejszego organu , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
uwagi i dodatkowe informacje
 • Podstawa prawna:

  • Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. – (tekst jednolity: Dz. U. 2019r. poz. 2140 z późniejszymi zmianami ).

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego z (tekst jednolity: Dz. U. Z 2018r. Poz. 2096 z późniejszymi zmianami)

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013r. Poz. 916 z późniejszymi zmianami).

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz .U.2019r. Poz. 1000 z późniejszymi zmianami )