e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 32
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Wydawanie licencji na krajowy przewóz osób (KT-32)

data karty:
23-06-2022.
opis sprawy
Udzielanie licencji na krajowy przewóz drogowy osób
kogo dotyczy
Przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy osób:
 • samochodem osobowym,
 • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
wymagane dokumenty
 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,

 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 2‒4 ustawy:
  • aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wszystkich osób wykonujących przewozy na rzecz przedsiębiorcy,
  • aktualne orzeczenia psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wszystkich osób wykonujących przewozy na rzecz przedsiębiorcy,
  • prawo jazdy wszystkich osób wykonujących przewozy na rzecz przedsiębiorcy


 • Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy (w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy)

 • Wykaz pojazdów

 • Wykaz Kierowców

 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

 • Wydruk elektroniczny z CEiDG o wpisie do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej albo z KRS

formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
Wniosek o zmianę danych zawartych w licencji
opłaty
 • Opłata za udzielenie licencji oraz wydanie wypisu lub wypisów z licencji uzależniona jest od okresu jej ważności oraz liczby zgłoszonych we wniosku pojazdów samochodowych, na które wydaje się wypisy z licencji.

  okres ważności licencji w latach

   

  od 2 do 15

  powyżej 15 do 30

  powyżej 30 do 50

  licencja osób :

  320 zł

  380 zł

  450 zł

  • za każdy zgłoszony we wniosku pojazd pobiera się jedną opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd,

  • dla każdego zgłoszonego pojazdu wydaje się wypis z licencji; za wydanie wypisu z licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za udzielenie licencji.

 • Opłata skarbowa 17 zł. – w przypadku złożenia pełnomocnictwa.

  ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

  Miejsca, gdzie można dokonać opłat:

  1. Kasa Banku Spółdzielczego w siedzibie starostwa ul. Słowackiego 29 w Wieliczce, czynna w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.30, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00

  2. Przelew na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wieliczce z podaniem tytułu wpłaty: Opłata komunikacyjna: 09 8619 0006 0010 0200 8370 0001

  3. Opłatę skarbową należy uiszczać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002

jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29, pokój: 023
termin załatwienia sprawy
30 dni od daty złożenia wniosku. Wnioski rozpatruje się wg kolejności ich złożenia.
tryb odwoławczy
Na podstawie Art. 127 § 2 i 129 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego z (tj. Dz. U z 2021 poz.735) , odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem tutejszego organu , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
uwagi i dodatkowe informacje
 • Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym;

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.