e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 19
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Dokonanie wpisu lub zmiany wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy (KT-19)

data karty:
14-03-2019.
opis sprawy
Starosta dokonuje wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców, jeżeli spełnia ona określone przepisami ustawy warunki i wydaje jej legitymację instruktora na okres wynikający z terminów badań.
kogo dotyczy
Kandydata na instruktora lub wykładowcy
wymagane dokumenty
Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów:

dokumenty potwierdzające:
 • posiadanie prawa jazdy:
  - kat. A co najmniej przez okres 2 lat w przypadku ubiegania się o uprawnienia wyłącznie w zakresie kat. A,
  - kat. B co najmniej przez okres 2 lat w przypadku ubiegania się o uprawnienia w zakresie kat. B,
  - kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B — dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
  - kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. T;
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
  - niekaralność (zaświadczenie);
  - ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów
  - ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
  - ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
  - fotografia 3,5 cm. x 4,5 cm.;
  - dowód uiszczenia opłaty za wpis.
W przypadku instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 3- letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz dotychczasową legitymację instruktora.
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U z 2018r. poz. 661)
opłaty
Opłata za dokonanie wpisu – 50 zł.
Opłatę wnosi się w kasie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Słowackiego 29 lub na konto nr: 09 8619 0006 0010 0200 8370 0001
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
Wpis dokonywany jest w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty otrzymania informacji o zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.
tryb odwoławczy
Art. 127 § 1 i 2 i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania.
uwagi i dodatkowe informacje
Na podstawie złożonych dokumentów organ przesyła listę kandydatów na instruktorów/wykładowców do przewodniczącego komisji powołanej przez wojewodę w celu wyznaczenia terminu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku z egzaminu organ dokonuje wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydaje legitymację instruktora lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 341 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U z 2018r. poz. 661);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018r. poz. 1885);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017r. poz. 250);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r. poz. 937);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.).