e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 29
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów (KT-29)

data karty:
01-01-2016.
opis sprawy
Starosta wydaje uprawnie do wykonywania badań technicznych pojazdów, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie, praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny
kogo dotyczy
wymagane dokumenty
  • Wniosek o udzielenie lub zmianę uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia technicznego,
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganej praktyki zawodowej w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie naprawy lub obsługi pojazdów,
  • Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkoleń dla diagnostów,
  • Kserokopia zaświadczenia potwierdzającego o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o udzielenie, zmiane uprawnień dla diagnosty.

opłaty
Za wydanie 48 złotych opłata skarbowa
Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce : 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.
tryb odwoławczy
Wydanie lub odmowa wydania uprawnień następuje w formie decyzji od której przysługuje tryb odwoławczy na podstawie art. 127 § 2 i 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2019r. poz. 256 z późn. zm.)
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna
Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 110 z późn. zm.) - art. 84,

Rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych z dia 28 listopada 2014 r. poz. 1836

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1000 z późn. zm.)