e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 16
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Dokonywanie wpisów w prawie jazdy dla kierowców zawodowych (KT-16)

data karty:
06-05-2020.
opis sprawy
Wymiana prawa jazdy celem dokonania wpisu potwierdzającego spełnienie wymagań o których mowa w rozdziale 7a ustawy o transporcie drogowym.
kogo dotyczy
Kierowców zawodowych kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
wymagane dokumenty
 • wniosek,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych”,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy,
 • świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji,
 • dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty).
formularze/wnioski do pobrania
UWAGA: Ze względu na wysokie wymogi dotyczące formatu wniosku o wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem, zaleca się pobranie w/w wniosku bezpośrednio z Wydziału Komunikacji i Transportu .

Wniosek o wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem
opłaty
Opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy

Za wydanie Opłata komunikacyjna
Prawa jazdy 100,00
Pozwolenia tramwajowego 30,00
Prawa jazdy międzynarodowego 35,00

 

Za wymianę Opłata komunikacyjna
Prawa jazdy 100,00

 

Za wtórnik Opłata za wydanie wtórnika
Prawa jazdy 100,00
Pozwolenia tramwajowego 30,00
Prawa jazdy międzynarodowego 35,00Miejsca, gdzie można dokonać opłat:

 1. Kasa Banku Spółdzielczego w siedzibie starostwa ul. Słowackiego 29 w Wieliczce, czynna w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.30, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00
 2. Przy stanowisku - kartą płatniczą (przy użyciu Systemu Płatności PIK doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł).
 3. Przelew na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wieliczce z podaniem tytułu wpłaty:
  Opłata komunikacyjna: 30 8619 0006 0010 0200 8370 0011
 4. Opłatę skarbową należy uiszczać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002


Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce,
ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
30 dni od czasu skompletowania przez Urząd niezbędnych dokumentów.
tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
uwagi i dodatkowe informacje
Badania lekarskie i psychologiczne kierowców zawodowych, są przeprowadzane:
 • do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;
 • po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia - co 30 miesięcy.

Pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat - w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 z późn. zm.);

Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. 2023 poz. 622 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. 2022 poz. 2201 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2022 poz. 2142 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. - w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 poz. 231 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2013r. poz. 83);