e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 13
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Wydawanie krajowych praw jazd i pozwoleń na kierowanie tramwajem (KT-13)

data karty:
06-05-2020.
opis sprawy
Wydawanie krajowych praw jazd i pozwoleń na kierowanie tramwajem.
kogo dotyczy
Osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ubiegających się o pozwolenie na kierowanie tramwajem.
wymagane dokumenty
 • wniosek dostępny w urzędzie
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych” ,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami o ile jest wymagane,
 • oryginał pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (dotyczy osób ubiegających się o prawo jazdy),
 • kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami lub zmiany danych osobowych.
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania


Po weryfikacji wyżej wymienionych dokumentów i dokumentu tożsamości generowany jest profil kandydata na kierowcę (PKK), dostępny dla ośrodków szkolenia i egzaminowania kierowców w formie elektronicznej. Profil niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu generuje się w terminie nieprzekraczalnym 2 dni roboczych.Informacje o indywidualnym numerze PKK osoba zainteresowana otrzymuje niezwłocznie, po wygenerowaniu PKK. 

PKK wydaje się w przypadku:
 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy wydanego za zagranicą (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (o dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego ), w związku z ubieganiem się o:
 • przywrócenia uprawnień cofniętych na okres powyżej 1 roku,
 • przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
 • zwrotu prawa jazdy zatrzymanego na okres powyżej 1 roku.
 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie państwowym).
Do odbioru należy przedstawić:
 • oryginał dowodu osobistego,
 • dotychczas posiadane prawo jazdy do zwrotu (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami lub zmiany danych osobowych).
formularze/wnioski do pobrania
UWAGA: Ze względu na wysokie wymogi dotyczące formatu wniosku o wydanie prawa jazdy, zaleca się pobranie w/w wniosku bezpośrednio z Wydziału Komunikacji i Transportu.

Wniosek o wydanie prawa jazdy
opłaty
Opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy

Za wydanie Opłata komunikacyjna
Prawa jazdy 100,00
Pozwolenia tramwajowego 30,00
Prawa jazdy międzynarodowego 35,00

 

Za wymianę Opłata komunikacyjna
Prawa jazdy 100,00

 

Za wtórnik Opłata za wydanie wtórnika
Prawa jazdy 100,00
Pozwolenia tramwajowego 30,00
Prawa jazdy międzynarodowego 35,00Miejsca, gdzie można dokonać opłat:

 1. Kasa Banku Spółdzielczego w siedzibie starostwa ul. Słowackiego 29 w Wieliczce, czynna w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.30, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00
 2. Przy stanowisku - kartą płatniczą (przy użyciu Systemu Płatności PIK doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł).
 3. Przelew na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wieliczce z podaniem tytułu wpłaty:
  Opłata komunikacyjna: 30 8619 0006 0010 0200 8370 0011
 4. Opłatę skarbową należy uiszczać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002


Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce,
ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
30 dni od czasu skompletowania przez Urząd niezbędnych dokumentów.
tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Wielickiego.
uwagi i dodatkowe informacje
Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Wieliczce dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
Prawo jazdy otrzymuje osoba, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
  • ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo
  • z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo
 • z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo
 • przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo
 • przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole;


Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania :
 • za pośrednictwem poczty- przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 • bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. 2023 poz. 622 z późn.zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2022 poz. 2142 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. - w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 poz. 231 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2013 poz. 83);