e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 8
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego pojazdu wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym (KT-8)

data karty:
07-09-2022.
opis sprawy
Wpis adnotacji: gaz, hak, taxi, L, zastaw rejestrowy, VAT, PIT, CIT
kogo dotyczy
wymagane dokumenty
Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji "GAZ/LPG"
 • wypełniony wniosek,
 • dowód rejestracyjny,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej,
 • faktura za montaż instalacji gazowej,
 • dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC.
 • dokument określający tożsamość właściciela
 • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji o zastawie rejestrowym.
 • wypełniony wniosek,
 • dowód rejestracyjny,
 • aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub
 • zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycja rejestru
 • dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC.
 • dokument określający tożsamość właściciela
 • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę.
Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji "HAK", "TAXI", "L"
 • wypełniony wniosek,
 • dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu wraz z wpisem odpowiednio; "HAK", "TAXI", "L"
 • dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC.
 • dokument określający tożsamość właściciela
 • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę.
Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji "HAK", "TAXI", "L", "GAZ"
 • wypełniony wniosek,
 • dowód rejestracyjny,
 • stosowne oświadczenie właściciela o zdemontowaniu urządzenia
 • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę.
Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji VAT, PIT CIT:
 • wypełniony wniosek
 • zaświadczenie o wykonaniu dodatkowego badania technicznego pojazdu, wystawione przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, potwierdzające spełnienie przez pojazd wymaganych warunków
 • dowód rejestracyjny
formularze/wnioski do pobrania
Zawiadomienie o zamontowaniu instalacji gazowej

Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego

Wpisanie/wykreślenie TAXI, NAUKA JAZDY, GAZ, HAK, VAT, ZASTAW BANKOWY/REJESTROWY
opłaty
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu w wysokości 17 zł + 5 zł kopia( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
tryb odwoławczy
Art. 127 § 1 i 2 i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Starosty Wielickiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.
uwagi i dodatkowe informacje
Art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1847)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz.U. 2022r. poz. 1849)

Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 621 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004r w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego ( Dz.U. z 2004 r. nr.145, poz.1542)