e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 6
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu (KT-6)

data karty:
05.05.2020.
opis sprawy
Zmiana właściciela pojazdu, przeniesienie prawa własności zarejestrowanego pojazdu, na inną osobę.

kogo dotyczy
Właściciela zarejestrowanego pojazdu który jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zbyciu/nabyciu pojazdu.

wymagane dokumenty
  • Wypełniony wniosek - zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
  • Kopia umowy, faktury lub innego dokumentu potwierdzającego przeniesienie prawa własności.
formularze/wnioski do pobrania
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.
Zawiadomienie o nabyciu pojazdu.
opłaty
Od zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu nie są pobierane żadne opłaty.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Słowackiego 29

Zgłoszenia zbycia/nabycia można również dokonać poprzez pocztę tradycyjną lub z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej (platforma ePUAP).

Zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów nie są obsługiwane poprzez pocztę elektroniczną (e-mail).
termin załatwienia sprawy
niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki
tryb odwoławczy
nie przysługuje
uwagi i dodatkowe informacje
Art.78 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1847)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz.U. 2022r. poz. 1849)



Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)