e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT-5
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 720
fax. 12 39 99 715

Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu (KT-5)

data karty:
06-05-2020.
opis sprawy
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu - dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela
kogo dotyczy
Właścicieli :
  • samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
  • ciągników samochodowych
  • pojazdów specjalnych
  • autobusów
wymagane dokumenty
  • wypełniony wniosek,
  • złożenie do depozytu dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych
  • karta pojazdu (jeżeli była wydana)
  • potwierdzenie wniesienia stosownych opłat,
  • dokument określający tożsamość właściciela,
  • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.
opłaty
Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł. W przypadku wycofania pojazdu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
4zł – od 3 do 12 miesiąca,
2zł – od 13 do 24 miesiąca,
0,25 zł – od 25 do 48 miesiąca.

Opłatę wnosi się w kasie w Starostwie Powiatowym w Wieliczce, ul. Słowackiego 29 lub na konto: opłata komunikacyjna - 09 8619 0006 0010 0200 8370 0001.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni.
tryb odwoławczy
Art. 127 § 1 i 2 i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania.
uwagi i dodatkowe informacje
Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Podstawa prawna:

Art. 78 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2130).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)